Language of document : ECLI:EU:F:2012:9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(πρώτο τμήμα)

της 8ης Φεβρουαρίου 2012

Υπόθεση F‑23/11

AY

κατά

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προαγωγή — Περίοδος προαγωγών 2010 — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Παράλειψη συνεκτιμήσεως της επαγγελματικής επιμορφώσεως και της πιστοποιήσεως — Νομική πλάνη»

Αντικείμενο:      Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου της 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο AY ζητεί μεταξύ άλλων, αφενός, την ακύρωση της αποφάσεως του Συμβουλίου να μην τον προαγάγει στον βαθμό AST 9 στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2010 και, αφετέρου, χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που ισχυρίζεται ότι υπέστη.

Απόφαση:      Η απόφαση με την οποία το Συμβούλιο αρνήθηκε να προαγάγει τον προσφεύγοντα-ενάγοντα στον βαθμό AST 9 στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2010 ακυρώνεται. Καταργείται η δίκη ως προς τα επικουρικά του προσφεύγοντος. Τα λοιπά αιτήματα της προσφυγής απορρίπτονται. Το Συμβούλιο καταδικάζεται στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Προαγωγή — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Υποχρέωση βαρύνουσα την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή — Βάρος αποδείξεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45)

2.      Υπάλληλοι — Προαγωγή — Προαγώγιμοι υποψήφιοι — Υπάλληλοι που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποιήσεως — Δικαίωμα προαγωγής — Δεν υφίσταται

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 45 και 45α)

3.      Υπάλληλοι — Προαγωγή — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Εξουσία εκτιμήσεως της διοικήσεως — Στοιχεία δυνάμενα να ληφθούν υπόψη — Επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποιήσεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 24α, 43, 45 § 1, και 45α)

4.      Υπάλληλοι — Προσφυγή — Αγωγή αποζημιώσεως — Ακύρωση της προσβαλλομένης παράνομης πράξεως — Προσήκουσα ικανοποίηση της ηθικής βλάβης — Όρια

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91)

1.      Εάν υπάρχει δέσμη επαρκώς συγκλινουσών ενδείξεων, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματολογία μη προαχθέντος υπαλλήλου σχετικά με την απουσία γνήσιας συγκριτικής εξετάσεως των υποψηφιοτήτων, εναπόκειται στο θεσμικό όργανο να προσκομίσει την απόδειξη, με αντικειμενικά στοιχεία δυνάμενα να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου, ότι τήρησε τις εγγυήσεις που το άρθρο 45 του ΚΥΚ παρέχει στους προαγώγιμους και ότι προέβη σε μια τέτοια συγκριτική εξέταση.

(βλ. σκέψη 25)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 30 Ιανουαρίου 1992, T‑25/90, Schönherr κατά ΟΚΕ, σκέψη 25

2.      Το γεγονός και μόνον ότι υπάλληλος της ομάδας καθηκόντων AST επελέγη για να παρακολουθήσει πρόγραμμα καταρτίσεως και ότι πέτυχε στις εξετάσεις της πιστοποιήσεως, που προβλέπονται στο άρθρο 45α του ΚΥΚ, για την πρόσβαση στην ομάδα καθηκόντων AD, δεν του παρέχει, αυτό καθεαυτό, κανένα δικαίωμα σε προαγωγή σε ανώτερο βαθμό στην ομάδα καθηκόντων AST, ούτε καν κάποια αυτόματη προτεραιότητα.

(βλ. σκέψη 26)

3.      Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δεν μπορεί, χωρίς να παραβεί το άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, να μη λάβει καθόλου υπόψη την πιστοποίηση των υπαλλήλων κατά τη συγκριτική εξέταση των προσόντων που διενεργεί στο πλαίσιο περιόδου προαγωγών.

Συγκεκριμένα, πρώτον, η πιστοποίηση των υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων AST εμπίπτει, εξ ορισμού, στην επαγγελματική επιμόρφωση, κατά την έννοια του άρθρου 24α του ΚΥΚ, των οικείων υπαλλήλων. Δεύτερον, η εν λόγω αρχή οφείλει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24α του ΚΥΚ, να λαμβάνει υπόψη την επαγγελματική επιμόρφωση την οποία πραγματοποίησε ο υπάλληλος για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του. Η υποχρέωση αυτή υλοποιείται μεταξύ άλλων στο περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολογήσεως που αφορούν την ικανότητα, την απόδοση και τη συμπεριφορά στην υπηρεσία και οι οποίες καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43 του ΚΥΚ. Τρίτον, η προαγωγή αποτελεί ένα από τα στοιχεία της εξελίξεως της σταδιοδρομίας του υπαλλήλου. Συνεπώς, στο πλαίσιο μιας περιόδου προαγωγών, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή οφείλει να λάβει υπόψη την επαγγελματική επιμόρφωση που πραγματοποίησαν οι προαγώγιμοι υπάλληλοι ως ένα από τα συστατικά στοιχεία των προσόντων των υπαλλήλων. Τα προσόντα αυτά αντανακλώνται ιδίως στην έκθεση αξιολογήσεως, η οποία αποτελεί το ένα από τα τρία στοιχεία που αναφέρει ρητώς το άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ και τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη συγκριτική εξέταση των προσόντων εν όψει προαγωγής.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δεν μπορεί να μη λάβει υπόψη, στο πλαίσιο της συγκριτικής εξετάσεως των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων, το γεγονός ότι ο υπάλληλος επελέγη για να συμμετάσχει σε πρόγραμμα καταρτίσεως για την πιστοποίησή του και ότι πέτυχε στις εξετάσεις που πιστοποιούν ότι παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα αυτό. Η υποχρέωση αυτή είναι τοσούτω μάλλον σημαντική στην περίπτωση προγράμματος καταρτίσεως για τους υπαλλήλους της ομάδας καθηκόντων AST που τους παρέχει τη δυνατότητα να καταλάβουν θέση της ομάδας καθηκόντων AD, καθόσον η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό επιφυλάσσεται μόνο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45α του ΚΥΚ και, ειδικότερα, στην παράγραφό του 2, πρώτο εδάφιο, στους υπαλλήλους της ομάδας καθηκόντων AST που έχουν «επιλεγεί» βάσει των εκθέσεών τους βαθμολογίας καθώς και βάσει του επιπέδου εκπαιδεύσεως και καταρτίσεώς τους, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της υπηρεσίας.

(βλ. σκέψεις 27 έως 32)

4.      Η ακύρωση παράνομης πράξεως μπορεί να συνιστά, καθεαυτήν, πρόσφορη και, κατ’ αρχήν, επαρκή ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που τυχόν υπέστη ο υπάλληλος.

Ωστόσο, η ακύρωση της παράνομης πράξεως δεν μπορεί να συνιστά πλήρη αποκατάσταση της ηθικής βλάβης όταν η οικεία πράξη ενέχει κρίση για τις ικανότητες ή τη συμπεριφορά του ενδιαφερομένου η οποία ενδέχεται να τον προσβάλλει, όταν στερείται κάθε πρακτικής αποτελεσματικότητας ή όταν η διαπραχθείσα παρανομία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

(βλ. σκέψεις 41 και 42)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 14 Ιουλίου 2011, F‑98/07, σκέψη 28, Petrilli κατά Επιτροπής και εκεί παρατιθέμενη νομολογία