Language of document : ECLI:EU:F:2012:9

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

8 februarie 2012

Cauza F‑23/11

AY

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2010 – Analiză comparativă a meritelor – Neluarea în considerare a perfecționării profesionale și a certificării – Eroare de drept”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care AY solicită, printre altele, anularea deciziei Consiliului prin care nu a fost promovat în gradul AST 9 în cadrul exercițiului de promovare 2010 și repararea prejudiciului pe care consideră că l‑a suferit

Decizia:      Anulează decizia prin care Consiliul a refuzat promovarea reclamantului în gradul AST 9 în cadrul exercițiului de promovare 2010. Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra concluziilor formulate cu titlu subsidiar de reclamant. Respinge în rest acțiunea formulată de reclamant. Obligă Consiliul la plata cheltuielilor de judecată.

Sumar

1.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Obligație care îi revine autorității împuternicite să facă numiri – Sarcina probei

(Statutul funcționarilor, art. 45)

2.      Funcționari – Promovare – Candidați care au vocație la promovare – Funcționari care au reușit la probele de certificare – Drept la promovare –Inexistență

(Statutul funcționarilor, art. 45 și 45a)

3.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Puterea de apreciere a administrației – Elemente care pot fi luate în considerare – Reușită la probele de certificare

[Statutul funcționarilor, art. 24a, art. 43, art. 45 alin. (1) și art. 45a]

4.      Funcționari – Acțiune – Acțiune în despăgubire – Anularea actului nelegal atacat – Reparare adecvată a prejudiciului moral – Limite

(Statutul funcționarilor, art. 91)

1.      În prezența unei serii de indicii suficient de concordante care susțin argumentarea unui funcționar nepromovat privind lipsa unei veritabile analize comparative a candidaturilor, este sarcina instituției să dovedească, prin elemente obiective care pot face obiectul unui control jurisdicțional, că a respectat garanțiile acordate de articolul 45 din statut funcționarilor care au vocație la promovare și că a efectuat o astfel de analiză comparativă.

(a se vedea punctul 25)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 30 ianuarie 1992, Schönherr/CES, T‑25/90, punctul 25

2.      Simplul fapt că un funcționar din gupa de funcții AST a fost selecționat pentru a urma un program de formare și că a reușit la probele de certificare, prevăzute la articolul 45a din statut, pentru accesul la grupa de funcții AD nu îi conferă, în sine, niciun drept de promovare la un grad superior în grupa de funcții AST și nici prioritate automată.

(a se vedea punctul 26)

3.      Autoritatea împuternicită să facă numiri nu poate, fără a încălca articolul 45 alineatul (1) din statut, să nu țină cont în niciun fel de certificarea funcționarilor la analiza comparativă a meritelor realizată în cadrul unui exercițiu de promovare.

Astfel, în primul rând, certificarea funcționarilor din grupa de funcții AST se încadrează, prin definiție, la perfecționarea profesională, în sensul articolului 24a din statut, a funcționarilor vizați. În al doilea rând, autoritatea menționată trebuie, în temeiul articolului 24a din statut, să țină cont de perfecționarea profesională efectuată de funcționar în cursul carierei sale. Această obligație se reflectă în special în conținutul rapoartelor de evaluare privind competența sa, randamentul său și conduita sa în serviciu, care sunt stabilite în temeiul articolului 43 din statut. În al treilea rând, promovarea este unul dintre elementele carierei unui funcționar. Astfel, în cadrul unui exercițiu de promovare, autoritatea împuternicită să facă numiri are obligația să ia în considerare perfecționarea profesională efectuată de funcționari ca componentă a meritelor funcționarilor. Aceste merite sunt reflectate în special în raportul de evaluare, care este unul dintre cele trei elemente, la care se referă în mod expres articolul 45 alineatul (1) din statut, care trebuie luate în considerare la analiza comparativă a meritelor în vederea promovării.

Rezultă că autoritatea împuternicită să facă numiri nu poate să nu țină cont, în cadrul analizei comparative a meritelor funcționarilor promovabili, de faptul că un funcționar a fost selecționat pentru a participa la un program de formare în vederea certificării sale și că a reușit la probele care atestă că a urmat cu succes acest program. Această obligație este cu atât mai importantă în cazul unui program de formare pentru funcționarii din grupa de funcții AST care conferă posibilitatea de a fi numit într‑o funcție din grupa de funcții AD, participarea la acest program fiind în fapt, conform condițiilor stabilite la articolul 45a din statut, în special la primul paragraf al alineatului (2) al acestuia, rezervată numai funcționarilor din grupa de funcții AST „selecționați” pe baza rapoartelor lor de evaluare, precum și a nivelului de educație și de formare ținând cont de necesitățile serviciului.

(a se vedea punctele 27-32)

4.      Anularea unui act ilegal al administrației poate constitui, în sine, o reparare adecvată și, în principiu, suficientă a prejudiciului moral pe care funcționarul l‑a suferit.

Cu toate acestea, anularea unui astfel de act nu poate constitui repararea completă a prejudiciului moral dacă acest act implică o apreciere a capacităților sau a conduitei persoanei interesate susceptibilă să o lezeze, atunci când este privată de orice efect util, sau când nelegalitatea săvârșită este de o gravitate deosebită.

(a se vedea punctele 41 și 42)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 14 iulie 2011, Petrilli/Comisia, F‑98/07, punctul 28 și jurisprudența citată