Language of document : ECLI:EU:F:2012:9

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 8. februára 2012

Vec F‑23/11

AY

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2010 – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Nezohľadnenie ďalšieho vzdelávania a certifikácie – Nesprávne právne posúdenie“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou AY požaduje najmä zrušenie rozhodnutia Rady nepovýšiť ho do platovej triedy AST 9 v rámci povyšovania v roku 2010 a náhradu ujmy, ktorá mu údajne vznikla

Rozhodnutie:      Rozhodnutie, ktorým Rada odmietla povýšiť žalobcu do platovej triedy AST 9 v rámci povyšovania v roku 2010, sa zrušuje. Konanie o návrhoch žalobcu podaných subsidiárne sa zastavuje. Žalobné návrhy žalobcu sa v zostávajúcej časti zamietajú. Rada je povinná nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Povinnosť menovacieho orgánu – Dôkazné bremeno

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

2.      Úradníci – Povýšenie – Uchádzači, ktorí prichádzajú do úvahy na povýšenie – Úradníci, ktorí zložili certifikačné skúšky – Právo na povýšenie – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, články 45 a 45a)

3.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Voľná úvaha administratívy – Skutočnosti, ktoré sa môžu zohľadniť – Zloženie certifikačných skúšok

(Služobný poriadok úradníkov, články 24a a 43, článok 45 ods. 1 a článok 45a)

4.      Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Zrušenie napadnutého protiprávneho aktu – Primeraná náhrada nemajetkovej ujmy – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

1.      Ak existuje súbor dostatočne súhlasných nepriamych dôkazov podporujúcich argumentáciu nepovýšeného úradníka týkajúcu sa toho, že nedošlo ku skutočnému porovnávaciemu hodnoteniu kandidatúr, prináleží inštitúcii, aby pomocou objektívnych skutočností, ktoré môžu byť predmetom súdneho preskúmania, predložila dôkaz, že rešpektovala záruky priznané článkom 45 služobného poriadku úradníkom, ktorí prichádzajú do úvahy na povýšenie, a vykonala takéto porovnávacie hodnotenie.

(pozri bod 25)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 30. januára 1992, Schönherr/HSV, T‑25/90, bod 25

2.      Samotná skutočnosť, že úradník vo funkčnej skupine AST bol vybratý, aby sa zúčastnil na programe školení, a že zložil certifikačné skúšky upravené v článku 45a služobného poriadku na prístup do funkčnej skupiny AD, mu sama osebe nepriznáva žiadne právo na povýšenie do vyššej platovej triedy vo funkčnej skupine AST a dokonca ani žiadnu automatickú prednosť.

(pozri bod 26)

3.      Menovací orgán nemôže bez porušenia článku 45 ods. 1 služobného poriadku vôbec nezohľadniť certifikáciu úradníkov počas porovnávacieho hodnotenia zásluh vykonávaného v rámci povyšovania.

Po prvé, certifikácia úradníkov vo funkčnej skupine AST je totiž pojmovo súčasťou ďalšieho vzdelávania dotknutých úradníkov v zmysle článku 24a služobného poriadku. Po druhé, menovací orgán musí podľa článku 24a služobného poriadku vziať do úvahy ďalšie vzdelávanie ukončené úradníkom pri jeho služobnom postupe. Táto povinnosť sa prejavuje najmä v obsahu hodnotiacich správ týkajúcich sa spôsobilosti, výkonnosti a správania v službe, ktoré sú vypracované podľa článku 43 služobného poriadku. Po tretie, povýšenie je jednou zo súčastí služobného postupu úradníka. V rámci povyšovania je teda menovací orgán povinný zohľadniť ďalšie vzdelávanie ukončené úradníkmi, ktorí prichádzajú do úvahy na povýšenie, ako jednu zo zložiek zásluh úradníkov. Tieto zásluhy sa odzrkadľujú v hodnotiacej správe, ktorá je jednou z troch skutočností výslovne uvedených v článku 45 ods. 1 služobného poriadku, ktoré sa musia zohľadniť pri porovnávacom hodnotení zásluh na účely povýšenia.

Z toho vyplýva, že menovací orgán nemôže v rámci porovnávacieho hodnotenia zásluh úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie nezohľadniť skutočnosť, že úradník bol vybratý, aby sa zúčastnil na programe školení s cieľom jeho certifikácie, a že zložil skúšky potvrdzujúce, že tento program absolvoval úspešne. Táto povinnosť je o to dôležitejšia v prípade, keď ide o program školení pre úradníkov vo funkčnej skupine AST, ktorý im dáva možnosť byť vymenovaní na pracovné miesto vo funkčnej skupine AD, keďže účasť na tomto programe je v súlade s podmienkami stanovenými v článku 45a služobného poriadku, a predovšetkým v jeho odseku 2 prvom pododseku, v skutočnosti vyhradená iba úradníkom vo funkčnej skupine AST, ktorí boli „vybratí“ na základe ich hodnotiacich správ a podľa úrovne ich vzdelania a odbornej prípravy, berúc pritom do úvahy potreby služieb.

(pozri body 27 – 32)

4.      Samotné zrušenie protiprávneho aktu administratívy môže predstavovať primeranú a v zásade dostatočnú náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá úradníkovi mohla vzniknúť.

Zrušenie takéhoto aktu však nemôže predstavovať úplnú náhradu nemajetkovej ujmy, ak tento akt obsahuje hodnotenie schopností alebo správania dotknutej osoby, ktoré by jej mohlo ublížiť, ak je zbavené akéhokoľvek potrebného účinku alebo ak je protiprávne konanie, ku ktorému došlo, zvlášť závažné.

(pozri body 41 a 42)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 14. júla 2011, Petrilli/Komisia, F‑98/07, bod 28 a tam citovaná judikatúra