Language of document : ECLI:EU:F:2012:67

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Første Afdeling)

24. maj 2012

Sag F-91/11

Ciprian-Calin Alionescu

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – ansættelse – almindelig udvælgelsesprøve – afgørelse om at forlænge tilmeldingsfristen – ingen klage – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som i medfør af artikel 106a Euratom finder anvendelse på Euratom-traktaten, hvorved Ciprian-Calin Alionescu har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen truffet af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) om at forlænge tilmeldingsfristen til den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/206/11 og EPSO/AD/207/11 med seks timer samt vedtagelsen af foranstaltninger som følge af denne annullation.

Udfald: Sagen afvises. Ciprian-Calin Alionescu bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – akt, der indeholder et klagepunkt – afgørelse om at forlænge tilmeldingsfristen til en udvælgelsesprøve udskrevet af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontors (EPSO) – manglende forudgående administrativ klage – åbenbart afvisningsgrundlag

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

Når der ikke forinden er indgivet klage inden for den fastsatte frist, må sagen afvises, undtagen i det tilfælde, hvor søgsmålet er rettet mod en retsakt, som ikke hidrører fra ansættelsesmyndigheden selv, såsom en afgørelse fra en udvælgelseskomité eller en bedømmelsesrapport.

Et søgsmål anlagt til prøvelse af en afgørelse om at forlænge tilmeldingsfristen til en udvælgelsesprøve, der er truffet af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO) i dets egenskab af den myndighed, der organiserer udvælgelsesprøverne, og ikke af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven, skal imidlertid nødvendigvis være genstand for en forudgående administrativ klage. I modsat fald bør et sådant søgsmål afvises.

(jf. præmis 15-17)

Henvisning til:

Domstolen: 10. juni 1987, sag 317/85, Pomar mod Kommissionen, præmis 11 og 13

Retten i Første Instans: 20. juni 1990, sag T-133/89, Burban mod Parlamentet, præmis 17; 16. juli 1992, sag T-1/91, Della Pietra mod Kommissionen, præmis 23

Personaleretten: 9. december 2008, sag F-106/05, T mod Kommissionen, præmis 84