Language of document : ECLI:EU:F:2012:67

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 24. maijā


Lieta F‑91/11


Ciprian-Calin Alionescu

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Pieņemšana darbā – Atklāts konkurss – Lēmums par pieteikšanās termiņa pagarināšanu – Sūdzības neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru C.‑C. Alionescu lūdz atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) nolēma par sešām stundām pagarināt termiņu kandidatūru iesniegšanai atklātajos konkursos EPSO/AD/206/11 un EPSO/AD/207/11, kā arī veikt attiecīgos pasākumus pēc šī lēmuma atcelšanas

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) lēmums par konkursa pieteikšanās termiņa pagarināšanu – Iepriekšējas administratīvas sūdzības neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Izņemot gadījumu, kad prasība ir iesniegta par aktu, ko nav izdevusi pati iecēlējinstitūcija, tādu kā atlases komisijas lēmums vai novērtējuma ziņojums, iepriekšējas sūdzības neiesniegšana noteiktajā termiņā izraisa prasības nepieņemamību.

Taču prasībai pret Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) kā konkursa organizētāja, nevis kā atlases komisijas lēmumu par konkursa pieteikšanās termiņa pagarināšanu obligāti ir jābūt iepriekšējas administratīvās sūdzības priekšmetam. Pretējā gadījumā šāda prasība ir acīmredzami nepieņemama.

(skat. 15.–17. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1987. gada 10. jūnijs, 317/85 Pomar/Komisija, 11. un 13. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 20. jūnijs, T‑133/89 Burban/Parlaments, 17. punkts; 1992. gada 16. jūlijs, T‑1/91 Della Pietra/Komisija, 23. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 9. decembris, F‑106/05 T/Komisija, 84. punkts.