Language of document : ECLI:EU:F:2012:67

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 24 maja 2012 r.

Sprawa F‑91/11

Ciprian-Calin Alionescu

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Zatrudnienie – Konkurs otwarty – Decyzja w sprawie przedłużenia terminu do składania zgłoszeń – Brak zażalenia – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której C.C. Alionescu żąda w szczególności stwierdzenia nieważności decyzji, w drodze której Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) przedłużył o sześć godzin termin przyjęć zapisów na konkursy EPSO/AD/206/11 i EPSO/AD/207/11, oraz przyjęcia środków wymaganych jako następstwo tego stwierdzenia nieważności.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Decyzja w sprawie przedłużenia terminu przyjęć zapisów na konkurs, wydana przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) – Brak uprzedniego zażalenia – Oczywista niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Poza sytuacjami, w których skarga jest kierowana przeciwko aktowi niepochodzącemu od samego organu powołującego, takiemu jak decyzja komisji konkursowej czy sprawozdanie z oceny, niezłożenie uprzednio zażalenia w wyznaczonym terminie pociąga za sobą niedopuszczalność skargi.

Skarga na decyzję w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na konkurs przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) działający jako organ organizujący konkurs, a nie przez komisję konkursową, musi zaś koniecznie zostać poprzedzona zażaleniem. W jego braku taka skarga jest oczywiście niedopuszczalna.

(zob. pkt 15–17)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 317/85 Pomar przeciwko Komisji, 10 czerwca 1987 r., pkt 11, 13

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑133/89 Burban przeciwko Parlamentowi, 20 czerwca 1990 r., pkt 17; sprawa T‑1/91 Della Pietra przeciwko Komisji, 16 lipca 1992 r., pkt 23

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑106/05 T przeciwko Komisji, 9 grudnia 2008 r., pkt 84