Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

22. května 2012

Věc F‑109/10

AU

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Důchody – Odchodné“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se AU domáhá zrušení rozhodnutí Komise, kterým se žalobci odmítá vyplatit odchodné

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobce ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí.

Shrnutí

Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Odchodné – Podmínky poskytnutí

(Služební řád, příloha VIII, článek 12)

Ze znění čl. 12 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu jasně vyplývá, že poskytnutí odchodného je vázáno na podmínku, že smluvní zaměstnanec od svého nástupu do služby v Unii odváděl platby za účelem vytvoření nebo zachování nároku na důchod do vnitrostátního důchodového systému, soukromého systému důchodového pojištění nebo do penzijního fondu podle vlastního výběru, který odpovídá požadavkům stanoveným v odstavci 1 tohoto článku. Pokud tedy smluvní zaměstnanec neodváděl žádné platby tohoto druhu, nevzniká mu na základě pouhé skutečnosti, že i nadále získával nárok na důchod v jiném členském státě, nárok na poskytnutí odchodného. Ustanovení unijního práva, která zakládají nárok na finanční dávky, totiž musejí být vykládána restriktivně.

Článek 12 odst. 1 písm. b) přílohy VIII služebního řádu kromě toho stanoví, že smluvním zaměstnancům, kteří odváděli platby za účelem vytvoření nebo zachování nároku na důchod do soukromého systému důchodového pojištění nebo do penzijního fondu, lze poskytnout odchodné pouze, pokud tento soukromý systém důchodového pojištění nebo tento fond splňuje několik podmínek, včetně podmínky spočívající v zajištění toho, že dotčeným zaměstnancům se nevyplatí žádný kapitálový obnos.

(viz body 24 a 25)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 16. prosince 2004, Pappas v. Komise, T‑11/02, bod 53