Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

22. mai 2012

Kohtuasi F‑109/10

AU

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Pensionid – Lahkumistoetus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega AU palub esimese võimalusena tühistada komisjoni otsus, millega keelduti talle lahkumistoetust maksmast.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta AU kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Lepingulised töötajad – Lahkumistoetus – Saamise tingimused

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikkel 12)

Personalieeskirjade VIII lisa artikli 12 lõike 2 sõnastusest tuleneb selgelt, et lahkumistoetuse saamise tingimuseks on see, et lepinguline töötaja on teenistusse asumisest saadik teinud pensioniõiguste saamiseks või säilitamiseks sissemakseid riiklikusse pensioniskeemi või omal valikul eraõiguslikku kindlustusskeemi või pensionifondi, mis vastab selle artikli lõikes 1 sätestatud nõuetele. Seega juhul kui lepinguline töötaja ei ole selliseid sissemakseid teinud, siis pelk asjaolu, et ta jätkuvalt omandas pensioniõigusi liikmesriigis, ei anna talle õigust lahkumistoetusele. Nimelt tuleb liidu õiguse sätteid, mis annavad õiguse finantshüvitistele, tõlgendada täht‑tähelt.

Pealegi saavad personalieeskirjade VIII lisa artikli 12 lõike 1 punkti b alusel need lepingulised töötajad, kes on pensioniõiguste saamiseks või säilitamiseks teinud sissemakseid eraõiguslikku kindlustusskeemi või pensionifondi, lahkumistoetust ainult siis, kui see kindlustusskeem või pensionifond vastab mitmele tingimusele, mille hulgas on ka tingimus, et asjaomastele teenistujatele ei saa kapitali tagasi maksta.

(vt punktid 24 ja 25)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 16. detsember 2004, kohtuasi T‑11/02: Pappas vs. komisjon (punkt 53).