Language of document : ECLI:EU:F:2012:6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(δεύτερο τμήμα)

της 1ης Φεβρουαρίου 2012

Υπόθεση F‑123/10

Giovanni Bancale και Roberto Buccheri

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Έκτακτοι υπάλληλοι — Εσωτερικοί διαγωνισμοί — Προϋποθέσεις συμμετοχής — Επαγγελματική πείρα κτηθείσα μετά τη λήψη του διπλώματος — Δίπλωμα — Προσόντα αποκτηθέντα πριν από τη λήψη του διπλώματος — Ισοτιμία»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία οι G. Bancale και R. Buccheri, έκτακτοι υπάλληλοι της Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ζητούν, κατ’ ουσίαν, την ακύρωση των αποφάσεων της εξεταστικής επιτροπής των εσωτερικών διαγωνισμών COM/INT/OLAF/09/AD 8 και COM/INT/OLAF/09/AD 10 με τις οποίες απορρίφθηκαν οι υποψηφιότητές τους αντιστοίχως στους διαγωνισμούς αυτούς.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται. Οι προσφεύγοντες φέρουν το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

1.      Διαδικασία — Εισαγωγικό δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Προσδιορισμός του αντικειμένου της διαφοράς

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 35 § 1, στοιχείο ε΄)

2.      Υπάλληλοι — Προσφυγή — Βλαπτική πράξη — Απόφαση εκδοθείσα κατόπιν επανεξετάσεως προγενέστερης αποφάσεως — Απόφαση εκδοθείσα από εξεταστική επιτροπή διαγωνισμού μετά από επανεξέταση του φακέλου υποψηφίου στον οποίο δεν επετράπη να συμμετάσχει στον διαγωνισμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 § 2 και 91 § 1)

3.      Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Προϋποθέσεις συμμετοχής — Απαιτήσεις υψηλότερες από εκείνες που προβλέπει ο ΚΥΚ αναφορικά με την κατάταξη των θέσεων — Επιτρέπεται

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 5 και 29· παράρτημα III)

4.      Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Προϋποθέσεις συμμετοχής — Απαίτηση ορισμένου αριθμού ετών επαγγελματικής πείρας κτηθείσας μετά τη λήψη διπλώματος παρέχοντος δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό — Επιτρέπεται

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 27, εδ. 1, και 29 § 1)

1.      Κατά το άρθρο 35, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να περιέχει τους ισχυρισμούς και τα προβαλλόμενα πραγματικά και νομικά επιχειρήματα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι αρκούντως σαφή και ακριβή ώστε να μπορεί ο αντίδικος να προετοιμάσει την άμυνά του και το Δικαστήριο ΔΔ να αποφανθεί επί της προσφυγής, ενδεχομένως χωρίς πρόσθετα στοιχεία. Προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλίζεται η ορθή απονομή της δικαιοσύνης, πρέπει, για να είναι παραδεκτή η προσφυγή, όλα τα ουσιώδη πραγματικά και νομικά στοιχεία στα οποία στηρίζεται η προσφυγή αυτή να προκύπτουν, κατά τρόπο συνεπή και κατανοητό, από το ίδιο το κείμενο του δικογράφου της προσφυγής.

(βλ. σκέψη 38)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 15 Φεβρουαρίου 2011, F‑76/09, AH κατά Επιτροπής, σκέψη 29

2.      Όταν υποψήφιος σε διαγωνισμό ζητεί την επανεξέταση αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής, βλαπτική πράξη συνιστά η απόφαση που έλαβε η εξεταστική επιτροπή μετά την επανεξέταση της καταστάσεως του υποψηφίου.

(βλ. σκέψη 42)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 31 Ιανουαρίου 2006, T‑293/03, Giulietti κατά Επιτροπής, σκέψη 27· 13 Δεκεμβρίου 2006, T‑173/05, Heus κατά Επιτροπής, σκέψη 19

3.      Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΥΚ αποσκοπούν στον καθορισμό, γενικώς, ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων στα οποία αντιστοιχούν οι θέσεις, των ελάχιστων επιπέδων της πανεπιστημιακής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης που απαιτούνται, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και των επιπέδων επαγγελματικής πείρας, για κάθε ομάδα καθηκόντων και για τους διαφορετικούς βαθμούς, και δεν αφορούν τις προϋποθέσεις προσλήψεως, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 και του παραρτήματος III. Επομένως, καμία διάταξη δεν αποκλείει να καθορίζονται, με την προκήρυξη του διαγωνισμού, για ορισμένες θέσεις ή ορισμένες κατηγορίες θέσεων, προϋποθέσεις αυστηρότερες από τις ελάχιστες προϋποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν από την κατάταξη των θέσεων, είτε πρόκειται για την πλήρωση συγκεκριμένης κενής θέσεως είτε για την κατάρτιση πίνακα μελλοντικών προσλήψεων σε θέσεις ορισμένης κατηγορίας.

(βλ. σκέψη 52)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 16 Μαρτίου 2005, T‑329/03, Ricci κατά Επιτροπής, σκέψη 70

4.      Ο ΚΥΚ παρέχει στα θεσμικά όργανα ευρεία εξουσία εκτιμήσεως όσον αφορά τη διοργάνωση διαγωνισμών. Η εξουσία αυτή δύναται να ασκείται όταν η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή καταρτίζει την προκήρυξη του διαγωνισμού και καθορίζει, ιδίως, τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η άσκηση της ευρείας αυτής εξουσίας πρέπει ωστόσο να είναι συμβατή με τις επιτακτικές διατάξεις του άρθρου 27, πρώτο εδάφιο, του ΚΥΚ, καθώς και του άρθρου 29, παράγραφος 1, του ΚΥΚ.

Η επιλογή που αποτελεί προϊόν της ευρείας εξουσίας εκτιμήσεως που αναγνωρίζεται συναφώς στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή πρέπει, κατά συνέπεια, να πραγματοποιείται πάντοτε με βάση τις απαιτήσεις που συνδέονται με τις προς πλήρωση θέσεις και, γενικότερα, το συμφέρον της υπηρεσίας.

Από το άρθρο 5, παράγραφος 2, του ΚΥΚ, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, προκύπτει ότι οι βαθμοί AD 8 και AD 10 είναι υψηλοί βαθμοί της ομάδας καθηκόντων των υπαλλήλων διοικήσεως, οι οποίοι καλούνται να ασκήσουν ιδίως καθήκοντα διευθύνσεως, σχεδιασμού και μελέτης.

Στις συνθήκες στις οποίες ένας διαγωνισμός αποσκοπεί στην πλήρωση θέσεων υπαλλήλων των βαθμών αυτών, η απαίτηση ορισμένου αριθμού ετών επαγγελματικής πείρας κτηθείσας μετά τη λήψη του διπλώματος που παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό φαίνεται να αποτελεί κατάλληλο μέσον προκειμένου το θεσμικό όργανο να εξασφαλίσει τη συνεργασία υπαλλήλων που έχουν τα προσόντα που επιτάσσει το άρθρο 27, πρώτο εδάφιο, του ΚΥΚ και, συνεπώς, να διασφαλίσει το συμφέρον της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, επαγγελματική πείρα κτηθείσα μετά τη λήψη διπλώματος και σε σχέση με αυτό μπορεί καλύτερα να παράσχει στους υποψηφίους μια εις βάθος εποπτεία της εφαρμογής των επιστημονικών προσεγγίσεων στα πρακτικά προβλήματα σε σχέση με επαγγελματική πείρα κτηθείσα πριν από τη λήψη του διπλώματος. Η πείρα αυτή εμπλουτίζει, καταρχήν, περισσότερο απ’ ό,τι εκείνη που αποκτήθηκε πριν από τη λήψη του διπλώματος, στον βαθμό που παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής στην πράξη των ακαδημαϊκών εννοιών που αποκτήθηκαν προηγουμένως και συνεπώς διευρύνσεως των επαγγελματικών ικανοτήτων. Επιπλέον, αυξάνει την πιθανότητα να έχουν οι υποψήφιοι πράγματι επαγγελματική πείρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του επιπέδου υπαλλήλου διοικήσεως. Η πείρα αυτή συνιστά συνεπώς αξιόπιστη ένδειξη ότι οι υποψήφιοι κατέχουν τα αναμενόμενα προσόντα.

(βλ. σκέψεις 66, 76 και 79 έως 81)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 21 Νοεμβρίου 2000, T‑214/99, Carrasco Benítez κατά Επιτροπής, σκέψεις 52 και 53