Language of document : ECLI:EU:F:2012:6

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

1. veebruar 2012

Kohtuasi F‑123/10

Giovanni Bancale ja Roberto Buccheri

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Sisekonkursid – Vastuvõtutingimused – Pärast diplomi omandamist saadud töökogemus – Diplom – Enne diplomi omandamist saadud kvalifikatsioon – Võrdväärsus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega G. Bancale ja R. Buccheri, kes on komisjoni ajutised teenistujad Euroopa Pettustevastases Ametis (OLAF), algatasid käesoleva menetluse sisuliselt selleks, et tühistataks sisekonkursside COM/INT/OLAF/09/AD 8 ja COM/INT/OLAF/09/AD 10 komisjoni otsused lükata tagasi nende vastav kandidatuur nendel konkurssidel.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejatelt.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Vaidluseseme määratlemine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 35 lõike 1 punkt e)

2.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Varasema otsuse läbivaatamise järel tehtud otsus – Konkursikomisjoni otsus, mis on tehtud pärast konkursile mittelubatud kandidaadi kandideerimisdokumentide läbivaatamist

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2 ja artikli 91 lõige 1)

3.      Ametnikud – Konkurss – Vastuvõtutingimused – Personalieeskirjades kehtestatud ametikohtade liigitamise nõuetest kõrgemad nõuded – Lubatavus

(Personalieeskirjad, artiklid 5 ja 29; III lisa)

4.      Ametnikud – Konkurss – Vastuvõtutingimused – Nõue, et pärast konkursil osalemiseks vajaliku diplomi omandamist on saadud teatud arv aastaid töökogemust – Lubatavus

(Personalieeskirjad, artikli 27 teine lõik ja artikli 29 lõige 1)

1.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 35 lõike 1 punkti e kohaselt tuleb hagiavalduses märkida väited ning faktilised ja õiguslikud argumendid. Need asjaolud peavad olema piisavalt selged ja täpsed, et kostjal oleks võimalik kaitseks valmistuda ja Avaliku Teenistuse Kohtul hagi lahendada vajaduse korral ilma täiendava teabeta. Õiguskindluse ja korrakohase õigusemõistmise tagamiseks peab hagi vastuvõetavuseks selle olulised faktilised ja õiguslikud asjaolud, millele hagi tugineb, nähtuma selgelt ja arusaadavalt hagiavalduse tekstist endast.

(vt punkt 38)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. veebruar 2011, kohtuasi F‑76/09: AH vs. komisjon (punkt 29).

2.      Kui konkursi kandidaat taotleb konkursikomisjoni otsuse läbivaatamist, on teda kahjustavaks aktiks konkursikomisjoni poolt kandidaadi olukorra läbivaatamise järel langetatud otsus.

(vt punkt 42)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 31. jaanuar 2006, kohtuasi T‑293/03: Giulietti vs. komisjon (punkt 27); 13. detsember 2006, kohtuasi T‑173/05: Heus vs. komisjon (punkt 19).

3.      Personalieeskirjade artikkel 5 määratleb üldsõnaliselt vastavalt ametikohtadel täidetavate ülesannete laadile ülikooli‑ või keskhariduse ja erialase koolituse ning teatud juhtudel isegi töökogemuse nõutud minimaalse taseme igas tegevuseüksuses ja erinevates palgaastmetes, kuid ei puuduta töölevõtmise tingimusi, mida reguleerivad personalieeskirjade artikkel 29 ja III lisa. Sellest tuleneb, et miski ei takista teatud ametikohtade või nende kategooriate puhul kehtestada konkursiteatega ametikohtade liigitusest tulenevatest miinimumnõuetest rangemaid tingimusi, olgu tegu vaba ametikoha täitmise või konkreetse kategooria ametikohtade täitmiseks reservnimekirja koostamisega.

(vt punkt 52)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 16. märts 2005, kohtuasi T‑329/03: Ricci vs. komisjon (punkt 70).

4.      Konkursi korraldamises annavad personalieeskirjad institutsioonidele ulatusliku kaalutlusõiguse. Sellist kaalutlusõigust kasutab ametisse nimetav asutus konkursiteate koostamisel ja eelkõige vastuvõtutingimuste kindlaksmääramisel. Ulatusliku kaalutlusõiguse kasutamine peab siiski olemas vastavuses personalieeskirjade artikli 27 esimese lõigu ja artikli 29 lõike 1 imperatiivsete sätetega.

Valik, mida võimaldab selles valdkonnas ametisse nimetavale asutusele kuuluv ulatuslik kaalutlusõigus, tuleb järelikult alati teha lähtudes täidetava ametikohaga seotud nõuetest ja üldisemalt teenistuse huvidest.

Personalieeskirjade artikli 5 lõikest 2 koostoimes sama artikli lõikega 3 nähtub, et palgaastmed AD 8 ja AD 10 on administraatorite tegevusüksuse kõrged palgaastmed ning need administraatorid peavad eelkõige täitma haldus‑, nõuandvaid ja teaduslikke ülesandeid.

Kui konkursiga soovitakse täita nende palgaastmete ametnike ametikohti, on nõue, et pärast konkursil osalemiseks vajaliku diplomi omandamist on saadud teatud arv aastaid töökogemust, sobiv selleks, et institutsioonid saaksid oma teenistusse ametnikud, kellel on personalieeskirjade artikli 27 esimeses lõigus nõutud omadused, ning et nad tagaksid teenistuse huve.

Nimelt annab pärast konkursil osalemiseks vajaliku diplomi omandamist saadud töökogemus, mis on selle diplomiga seotud, kandidaadile tõenäoliselt ulatusliku ülevaate teaduslike lähenemisviiside kasutamisest praktiliste probleemide puhul, võrreldes enne diplomi omandamist saadud töökogemusega. See töökogemus on põhimõtteliselt väärtuslikum kui töökogemus, mis on saadud enne diplomi omandamist, kuna see võimaldab praktikas kasutada varem omandatud akadeemilisi teadmisi ning seega tõsta kutseoskusi. Lisaks suureneb selle töökogemuse tõttu tõenäosus, et kandidaatidel on administraatori tasemel ülesannete täitmisel tegelikult töökogemus olemas. Taoline töökogemus on seega usaldusväärne viide sellele, et kandidaatidel on eeldatavad omadused.

(vt punktid 66, 76 ja 79‑81)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 21. november 2000, kohtuasi T‑214/99: Carrasco Benítez vs. komisjon (punktid 52 ja 53).