Language of document : ECLI:EU:F:2012:6

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

1 päivänä helmikuuta 2012

Asia F‑123/10

Giovanni Bancale ja Roberto Buccheri

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Sisäiset kilpailut – Osallistumisedellytykset – Tutkintotodistuksen suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus – Tutkintotodistus – Ennen tutkintotodistuksen suorittamista hankittu pätevyys – Vastaavuus

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Giovanni Bancale ja Roberto Buccheri, jotka ovat komission väliaikaisia toimihenkilöitä Euroopan petostentorjuntavirastossa (OLAF), vaativat virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan sisäisten kilpailuiden COM/INT/OLAF/09/AD 8 ja COM/INT/OLAF/09/AD 10 valintalautakuntien päätökset, joilla hylättiin kantajien näitä kilpailuja varten esittämät hakemukset.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Kantajat vastaavat kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Oikeudenkäynnin kohteen yksilöinti

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta)

2.      Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Aikaisemman päätöksen uudelleentarkastelun jälkeen vahvistettu päätös – Päätös, jonka kilpailun valintalautakunta on tehnyt hakijan, jolta on evätty kilpailuun osallistuminen, hakemusasiakirjojen uudelleentarkastelun jälkeen

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta ja 91 artiklan 1 kohta)

3.      Virkamiehet – Kilpailu – Osallistumisedellytykset – Virkojen luokittelua koskevissa asioissa henkilöstösäännöissä säädettyjä vaatimuksia korkeammat vaatimukset, jotka voidaan hyväksyä

(Henkilöstösääntöjen 5 ja 29 artikla; liite III)

4.      Virkamiehet – Kilpailu – Osallistumisedellytykset – Sellainen vaatimus voidaan hyväksyä, joka koskee tietyn pituista työkokemusta, joka on hankittu kilpailuun osallistumiseen oikeuttavan tutkintotodistuksen suorittamisen jälkeen

(Henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäinen kohta ja 29 artiklan 1 kohta)

1.      Kannekirjelmässä on virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti mainittava kanteen oikeudelliset perusteet sekä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut. Näiden mainintojen on oltava riittävän selkeitä ja täsmällisiä, jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta virkamiestuomioistuin voi tarvittaessa ratkaista kanteen ilman muita tietoja. Oikeusvarmuuden ja hyvän lainkäytön takaamiseksi kanneperusteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksenä on, että ne olennaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin kantaja perustaa kanneperusteensa, käyvät ilmi johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi itse kannekirjelmästä.

(ks. 38 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑76/09, AH v. komissio, 15.2.2011, 29 kohta

2.      Silloin kun kilpailun hakija vaatii valintalautakunnan tekemän päätöksen uudelleen tutkimista, kantajalle vastaisena toimena on pidettävä valintalautakunnan tekemää päätöstä sen jälkeen, kun se on tutkinut hakijan tilanteen uudelleen.

(ks. 42 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑293/03, Giulietti v. komissio, 31.1.2006, 27 kohta ja asia T‑173/05, Heus v. komissio, 13.12.2006, 19 kohta

3.      Henkilöstösääntöjen 5 artiklan säännöksillä on tarkoitus määritellä yleisesti ja virkoja vastaavien työtehtävien luonteen mukaan yliopisto- tai keskiasteen koulutuksen tai ammatillisen koulutuksen tai joissakin tapauksissa työkokemuksen edellytetty vähimmäistaso jokaista tehtäväryhmää ja eri palkkaluokkia varten. Henkilöstösääntöjen 5 artiklassa ei säädetä palvelukseen ottamisen edellytyksistä, joista säädetään henkilöstösääntöjen 29 artiklassa ja liitteessä III. Tästä seuraa, että mikään ei ole esteenä sille, että kilpailuilmoituksessa vahvistetaan tiettyjä virkoja tai virkojen luokkia varten vaatimukset, jotka ovat ankarammat kuin virkojen luokitteluun perustuvia vähimmäisvaatimuksia vastaavat vaatimukset. Tällaiseen menettelyyn voidaan turvautua jonkin tietyn avoimen toimen täyttämistä varten tai tietyn ura-alueen virkojen täyttämiseksi muodostettavan varallaololuettelon muodostamista varten.

(ks. 52 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑329/03, Ricci v. komissio, 16.3.2005, 70 kohta

4.      Henkilöstösäännöissä myönnetään toimielimille laaja harkintavalta kilpailujen järjestämistä koskevissa asioissa. Tällaista harkintavaltaa käytetään, kun nimittävä viranomainen vahvistaa kilpailuilmoituksen ja täsmentää muun muassa kilpailuun osallistumisen edellytykset. Tämän laajan harkintavallan käyttämisen on kuitenkin oltava yhteensopiva henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisen alakohdan ja 29 artiklan 1 kohdan ehdottomien säännösten kanssa.

Näissä asioissa nimittävälle viranomaiselle myönnetyn laajan harkintavallan mahdollistama valinta on näin ollen aina tehtävä avoimiin virkoihin liittyvien vaatimusten mukaan ja yleisemmin yksikön edun mukaan.

Henkilöstösääntöjen 5 artiklan 2 kohdasta, kun sitä luetaan yhdessä tämän saman artiklan 3 kohdan kanssa, käy ilmi, että palkkaluokat AD 8 ja AD 10 ovat hallintovirkamiesten, jotka toimivat muun muassa johto-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä, tehtäväryhmän korkeita palkkaluokkia.

Olosuhteissa, joissa kilpailulla pyritään täyttämään näiden palkkaluokkien virkamiesten virkoja, edellytys, joka koskee kilpailuun osallistumisen oikeuttavan tutkintotodistuksen saamisen jälkeistä tietynpituista työkokemusta, on asianmukainen keino, jonka avulla toimielin voi varmistaa, että se saa palvelukseensa virkamiehiä, joilla on henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt ominaisuudet, ja näin ollen taata yksikön edun.

Tutkintotodistuksen jälkeinen ja siihen liittyvä työkokemus antaa nimittäin ennen tutkintotodistuksen suorittamista hankittua työkokemusta paremmin hakijoille perusteellisen katsauksen siitä, kuinka tieteellisiä lähestymistapoja sovelletaan käytännön ongelmiin. Se on lähtökohtaisesti antoisampi kuin ennen tutkintotodistuksen suorittamista saavutettu työkokemus, koska se mahdollistaa aikaisemmin omaksuttujen akateemisten käsitteiden soveltamisen käytännössä ja siis ammatillisen pätevyyden laajentamisen. Lisäksi se lisää todennäköisyyttä, että hakijoilla on todellakin työkokemusta hallintovirkamiehen tehtävien tasoisten tehtävien hoitamisessa. Se on siis luotettava osoitus siitä, että hakijoilla on odotetut ominaisuudet.

(ks. 66, 76 ja 79–81 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑214/99, Carrasco Benítez v. komissio, 21.11.2000, 52 ja 53 kohta