Language of document : ECLI:EU:F:2012:6

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. vasario 1 d.

Byla F‑123/10

Giovanni Bancale ir Roberto Buccheri

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Vidaus konkursai – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Gavus diplomą įgyta profesinė patirtis – Diplomas – Prieš gaunant diplomą įgyta kvalifikacija – Lygiavertiškumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAPB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo G. Bancale ir R. Buccheri, Komisijos Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) laikinieji tarnautojai, iš esmės siekia vidaus konkursų COM/INT/OLAF/09/AD 8 ir COM/INT/OLAF/09/AD 10 atrankos komisijos sprendimų pašalinti jų kandidatūras iš šių konkursų panaikinimo.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Ieškovai padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Bylos dalyko nustatymas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sprendimas, priimtas peržiūrėjus ankstesnį sprendimą – Konkurso atrankos komisijos sprendimas, priimtas iš naujo išnagrinėjus kandidato, kuriam neleista dalyvauti konkurse, bylą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnio 1 dalis)

3.      Pareigūnai – Konkursas – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Reikalavimai, didesni už Tarnybos nuostatuose klasifikuojant pareigas numatytus reikalavimus – Priimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 ir 29 straipsniai; III priedas)

4.      Pareigūnai – Konkursas – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Tam tikro profesinės patirties, gavus diplomą, metų skaičiaus reikalavimas, kad būtų leista dalyvauti konkurse – Priimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirma pastraipa ir 29 straipsnio 1 dalis)

1.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktą ieškinyje turi būti nurodyti pagrindai ir faktiniai bei teisiniai argumentai, kuriais remiamasi. Ši nuoroda turi būti pakankamai aiški ir tiksli, kad atsakovas galėtų pasirengti gynybai, o Tarnautojų teismas – atitinkamai nagrinėti ieškinį, prireikus – be jokios kitos papildomos informacijos. Siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir tinkamą teisingumo vykdymą, tam, kad ieškinys būtų priimtinas, būtina, kad pagrindinės faktinės ir teisinės aplinkybės, kuriomis jis pagrįstas, nuosekliai ir suprantamai išplauktų iš paties ieškinio teksto.

(žr. 38 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. vasario 15 d. Sprendimo AH prieš Komisiją, F‑76/09, 29 punktas.

2.      Kai konkurso kandidatas prašo iš naujo išnagrinėti atrankos komisijos priimtą sprendimą, asmens nenaudai priimtas aktas yra sprendimas, kurį atrankos komisija priėmė iš naujo išnagrinėjusi jo padėtį.

(žr. 42 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. sausio 31 d. Sprendimo Giulietti prieš Komisiją, T‑293/03, 27 punktas; 2006 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Heus prieš Komisiją, T‑173/05, 19 punktas.

3.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 straipsniu siekiama pagal pareigų, kurios atitinka darbo vietą, pobūdį bendrai nustatyti minimalų reikalaujamą universitetinio arba vidurinio išsilavinimo ir profesinio pasirengimo lygį, o tam tikrais atvejais minimalią profesinę patirtį kiekvienai pareigų grupei ir skirtingiems lygiams, ir tai nesusiję su įdarbinimo sąlygomis, kurios nustatytos Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio ir III priedo nuostatose. Niekas nedraudžia, kad tam tikroms pareigoms ar tam tikroms pareigų kategorijoms pranešimuose apie konkursus būtų nustatomos griežtesnės sąlygos už minimalias pareigų klasifikavimo sąlygas, nesvarbu, ar tai daroma norint priimti į tam tikrą laisvą darbo vietą arba sudaryti rezervo sąrašą tam tikros kategorijos darbo vietoms užimti.

(žr. 52 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. kovo 16 d. Sprendimo Ricci prieš Komisiją, T‑329/03, 70 punktas.

4.      Pareigūnų tarnybos nuostatai institucijoms konkurso organizavimo srityje suteikia didelę diskreciją. Tokia diskrecija įgyvendinama, kai paskyrimų tarnyba parengia pranešimą apie konkursą ir patikslina, be kita ko, dalyvavimo konkurse sąlygas. Tačiau šios didelės diskrecijos įgyvendinimas turi būti suderinamas su privalomomis Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmos pastraipos ir 29 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

Vadinasi, paskyrimų tarnybos pasirinkimą naudojantis didele diskrecija visada turi nulemti einamoms pareigoms keliami reikalavimai arba bendrąja prasme – tarnybos interesai.

Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 straipsnio 2 dalies, siejamos su to paties straipsnio 3 dalimi, matyti, kad AD 8 ir AD 10 lygiai yra aukšti administratorių, kurie turi vykdyti, be kita ko, vadovaujamas, konceptualias ir analitines užduotis, pareigų grupės lygiai.

Kai konkursu siekiama įdarbinti į šių lygių pareigūnų darbo vietas, tam tikro profesinės patirties gavus diplomą metų skaičiaus reikalavimas, kad būtų leista dalyvauti konkurse, atrodo tinkama priemonė institucijai užtikrinti pareigūnų, turinčių Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytas savybes, bendradarbiavimą ir tarnybos interesą.

Iš tiesų, dėl profesinės patirties, įgytos gavus diplomą ir susijusios su diplomu, kandidatai gali išsamiau suprasti, kaip taikyti mokslinį požiūrį praktinėms problemoms, nei tuo atveju, jei patirtis įgyta prieš gaunant diplomą. Profesinė patirtis gavus diplomą labiau praturtina nei įgytoji prieš gaunant diplomą, nes dėl jos galima praktikoje pritaikyti anksčiau įgytas akademines žinias ir taip padidinti profesinę kompetenciją. Be to, ja padidinama tikimybė, kad kandidatai tikrai turi administratoriaus lygio pareigų vykdymo profesinės patirties. Taigi ji yra patikimas įrodymas to, kad kandidatai turi savybių, kurių tikimasi.

(žr. 66, 76 ir 79–81 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. lapkričio 21 d. Sprendimo Carrasco Benítez prieš Komisiją, T‑214/99, 52 ir 53 punktai.