Language of document : ECLI:EU:F:2012:6

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 1. februára 2012

Vec F‑123/10

Giovanni Bancale a Roberto Buccheri

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Interné výberové konania – Podmienky pripustenia – Odborná prax nadobudnutá po získaní diplomu – Diplom – Kvalifikácia nadobudnutá pred získaním diplomu – Rovnocennosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou G. Bancale a R. Buccheri, dočasní zamestnanci Komisie na Európskom úrade pre boj proti podvodom (OLAF), podali prejednávaný návrh, ktorý v podstate smeruje k zrušeniu rozhodnutí výberovej komisie interných výberových konaní COM/INT/OLAF/09/AD 8 a COM/INT/OLAF/09/AD 10, ktorými boli zamietnuté ich prihlášky v týchto výberových konaniach

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Žalobcovia znášajú všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Určenie predmetu konania

[Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. e)]

2.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie prijaté po preskúmaní skoršieho rozhodnutia – Rozhodnutie výberovej komisie výberového konania prijaté po preskúmaní spisu uchádzača, ktorý nebol pripustený do výberového konania

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1)

3.      Úradníci – Výberové konanie – Podmienky pripustenia – Prísnejšie požiadavky, než sú požiadavky stanovené služobným poriadkom na zatriedenie pracovných miest – Prípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 5 a 29; príloha III)

4.      Úradníci – Výberové konanie – Podmienky pripustenia – Požiadavka určitého počtu rokov odbornej praxe nadobudnutej po získaní diplomu umožňujúca účasť na výberovom konaní – Prípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 27 prvý odsek a článok 29 ods. 1)

1.      Na základe článku 35 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu má žaloba obsahovať skutkové a právne dôvody a tvrdenia. Tieto náležitosti musia byť dostatočne jasné a presné na to, aby umožnili žalovanému pripraviť si obranu a Súdu pre verejnú službu rozhodnúť o žalobe, a to prípadne bez ďalších informácií. Na účely zabezpečenia právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti je na prípustnosť žaloby potrebné, aby z jej samotného znenia koherentným a pochopiteľným spôsobom vyplývali podstatné skutkové a právne okolnosti, na ktorých sa zakladá.

(pozri bod 38)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 15. februára 2011, AH/Komisia, F‑76/09, bod 29

2.      Pokiaľ uchádzač vo výberovom konaní požiada o preskúmanie rozhodnutia výberovej komisie, aktom spôsobujúcim ujmu je rozhodnutie prijaté výberovou komisiou po preskúmaní situácie uchádzača.

(pozri bod 42)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 31. januára 2006, Giulietti/Komisia, T‑293/03, bod 27; 13. decembra 2006, Heus/Komisia, T‑173/05, bod 19

3.      Cieľom ustanovení článku 5 služobného poriadku je podľa povahy úloh, ktorým zodpovedajú pracovné miesta, všeobecným spôsobom definovať požadovanú minimálnu úroveň vysokoškolského alebo stredoškolského vzdelania a odborného vzdelania, alebo dokonca v niektorých prípadoch odbornej praxe, pre každú funkčnú skupinu a rôzne platové triedy a tieto ustanovenia sa netýkajú podmienok prijímania do zamestnania, ktoré sú upravené v ustanoveniach článku 29 a prílohy III služobného poriadku. Z toho vyplýva, že nič neodporuje tomu, aby boli pre určité pracovné miesta alebo pre určité druhy pracovných miest v oznámení o výberovom konaní stanovené prísnejšie podmienky, než sú minimálne podmienky zodpovedajúce zatriedeniu pracovných miest, a to bez ohľadu na to, či ide o obsadenie určitého voľného miesta alebo o zostavenie rezervného zoznamu pre pracovné miesta určitej kategórie.

(pozri bod 52)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 16. marca 2005, Ricci/Komisia, T‑329/03, bod 70

4.      Služobný poriadok priznáva inštitúciám širokú mieru voľnej úvahy v oblasti organizácie výberových konaní. Táto voľná úvaha sa uplatňuje vtedy, keď menovací orgán prijíma oznámenie o výberovom konaní a najmä spresňuje podmienky pripustenia do výberového konania. Výkon tejto širokej miery voľnej úvahy však musí byť v súlade s kogentnými ustanoveniami článku 27 prvého odseku služobného poriadku, ako aj článku 29 ods. 1 tohto služobného poriadku.

Výber na základe miery voľnej úvahy priznanej menovaciemu orgánu v tejto oblasti sa teda musí vždy uskutočňovať podľa požiadaviek na obsadzované pracovné miesta a všeobecnejšie v záujme služby.

Z článku 5 ods. 2 služobného poriadku v spojení s odsekom 3 toho istého článku vyplýva, že platové triedy AD 8 a AD 10 sú vyššími platovými triedami vo funkčnej skupine administrátorov, ktorí majú vykonávať najmä riadiace, koncepčné a výskumné úlohy.

Za okolností, keď je cieľom výberového konania obsadiť pracovné miesta úradníkov v týchto platových triedach, sa požiadavka určitého počtu rokov odbornej praxe nadobudnutej po získaní diplomu umožňujúca účasť na výberovom konaní javí ako vhodný nástroj na to, aby inštitúcia zabezpečila spoluprácu úradníkov, ktorí majú kvality požadované článkom 27 prvým odsekom služobného poriadku, a teda zabezpečila záujem služby.

Odborná prax nadobudnutá po získaní diplomu a v súvislosti s ním totiž môže uchádzačom poskytnúť dôkladnú predstavu o uplatňovaní vedeckých prístupov na praktické problémy viac ako odborná prax nadobudnutá pred získaním diplomu. Táto prax uchádzačov v zásade obohacuje viac ako prax nadobudnutá pred získaním diplomu, keďže umožňuje uviesť do praxe skôr osvojené akademické pojmy a tak rozšíriť odbornú spôsobilosť. Navyše zvyšuje pravdepodobnosť, že uchádzači skutočne majú odbornú prax v plnení úloh administrátora. Predstavuje teda spoľahlivý ukazovateľ toho, že uchádzači majú očakávané kvality.

(pozri body 66, 76 a 79 – 81)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 21. novembra 2000, Carrasco Benítez/Komisia, T‑214/99, body 52 a 53