Language of document : ECLI:EU:F:2012:6

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

1 februari 2012

Mål F‑123/10

Giovanni Bancale och Roberto Buccheri

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tillfälligt anställda – Interna uttagningsprov – Villkor för deltagande – Yrkeserfarenhet som förvärvats efter examen – Examen – Yrkeserfarenhet som förvärvats före examen – Likvärdighet”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Giovanni Bancale och Roberto Buccheri, tillfälligt anställda i kommissionen vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), i huvudsak har yrkat ogiltigförklaring av beslutet från uttagningskommittén vid de interna uttagningsproven COM/INT/OLAF/09/AD 8 och COM/INT/OLAF/09/AD 10 att avslå deras ansökningar om att få delta i uttagningsproven.

Avgörande:      Talan ogillas. Sökandena ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Fastställelse av föremålet för tvisten

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 35.1 e)

2.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Beslut fattat efter omprövning av ett tidigare beslut – Beslut som fattats av en uttagningskommitté vid ett uttagningsprov efter en omprövning av uppgifterna beträffande en sökande som inte tillåtits delta i uttagningsprovet

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90.2 och 91.1)

3.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Villkor för deltagande – Högre krav än de som anges i tjänsteföreskrifterna med avseende på klassificering av tjänster – Tillåtet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 5 och 29; bilaga III)

4.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Villkor för deltagande – Krav på ett visst antal års yrkeserfarenhet som förvärvats efter den examen som ger tillträde till uttagningsprovet – Tillåtet

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 27 första stycket och 29.1)

1.      Enligt artikel 35.1 e i personaldomstolens rättegångsregler ska den ansökan genom vilken talan väcks innehålla en redogörelse för de grunder och faktiska och rättsliga omständigheter som åberopas. Dessa uppgifter skall vara så klara och precisa att svaranden kan förbereda sitt försvar och tribunalen kan pröva talan, i förekommande fall utan att ha tillgång till andra uppgifter. I syfte att säkerställa rättssäkerheten och en god rättskipning kan en talan endast tas upp till sakprövning om de väsentliga, faktiska och rättsliga, omständigheter som talan grundas på på ett konsekvent och begripligt sätt framgår av innehållet i själva ansökan.

(se punkt 38)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 15 februari 2011, AH mot kommissionen, F-76/09, punkt 29

2.      När en sökande till ett uttagningsprov begär att ett beslut som fattats av uttagningskommittén ska omprövas, är det uttagningskommitténs beslut efter omprövningen av sökandens situation som utgör den rättsakt som går sökanden emot.

(se punkt 42)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 31 januari 2006, Giulietti mot kommissionen, T-293/03, punkt 27; 13 december 2006, Heus mot kommissionen, T-173/05, punkt 19

3.      Bestämmelserna i artikel 5 i tjänsteföreskrifterna syftar till att ge en allmän definition, utifrån de arbetsuppgifter som ingår i tjänsterna, av de minimikrav som skall ställas på universitetsutbildning eller högre utbildning och på yrkesutbildning, samt i vissa fall yrkeserfarenhet, för varje tjänstegrupp och de olika lönegraderna. Däremot gäller dessa bestämmelser inte villkoren för rekrytering, vilka regleras i artikel 29 i och bilaga III till tjänsteföreskrifterna. Det finns således inget som hindrar att högre krav ställs i meddelandet om uttagningsprov för vissa tjänster eller vissa kategorier av tjänster än de minimikrav som följer av tjänsternas inplacering, oberoende av om det gäller att tillsätta en bestämd ledig tjänst eller att upprätta en reservlista för tillsättning av tjänster i en viss kategori.

(se punkt 52)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 16 mars 2005, Ricci mot kommissionen, T-329/03, punkt 70

4.      Enligt tjänsteföreskrifterna har institutionerna ett vidsträckt utrymme för skönsmässig bedömning vad beträffar anordnandet av uttagningsprov. Detta utrymme för skönsmässig bedömning utövas när tillsättningsmyndigheten antar meddelandet om uttagningsprov och anger, bland annat, villkoren för deltagande i uttagningsprovet. Utövandet av denna vidsträckta handlingsfrihet får emellertid inte strida mot de tvingande bestämmelserna i artikel 27 första stycket och artikel 29.1 i tjänsteföreskrifterna.

Det val som träffas inom ramen för den vidsträckta handlingsfrihet som tillsynsmyndigheten har getts inom detta område måste följaktligen alltid företas på grundval av de krav som de tjänster som ska tillsättas ställer och, mer allmänt, på grundval av tjänstens intresse.

Det framgår av artikel 5.2 i förening med artikel 5.3 i tjänsteföreskrifterna att lönegraderna AD 8 och AD 10 är högre grader i tjänstegruppen handläggare, vilka förväntas utföra bland annat ledande, utredande och analyserande uppgifter.

Om ett uttagningsprov hålls för att tillsätta tjänster som tjänstemän i dessa lönegrader får det anses utgöra en rimlig åtgärd för att säkerställa att det anställs tjänstemän som har de kvalifikationer som föreskrivs i artikel 27 första stycket i tjänsteföreskrifterna, och således för att säkerställa tjänstens intresse, att kräva att tjänstemännen har ett antal års yrkeserfarenhet som förvärvats efter den examen som ger tillträde till uttagningsprovet.

Yrkeserfarenhet som förvärvas efter examen och som har ett samband med examen är nämligen bättre ägnad att ge sökandena en bra överblick över tillämpningen av vetenskapliga metoder på praktiska problem än yrkeserfarenhet som förvärvats före examen. Yrkeserfarenhet som förvärvats efter examen är i princip mer berikande än yrkeserfarenhet som förvärvats före examen, eftersom den innebär att sökanden får praktisk användning av sina akademiska kunskaper och således ökar sina yrkeskunskaper. Sådan yrkeserfarenhet ökar även sannolikheten för att sökandena rent faktiskt har en yrkeserfarenhet av administrativa arbetsuppgifter. Den utgör således en tillförlitlig indikation på att sökandena har de förväntade kvalifikationerna.

(se punkterna 66, 76 och 79–81)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 21 november 2000, Carrasco Benítez mot kommissionen, T‑214/99, punkterna 52 och 53