Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2013 r. – ZZ i in. przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-105/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas, avocats)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 13 grudnia 2012 r. o niezwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o rozpatrzenie, czy pani S., niegdyś członek Trybunału Obrachunkowego, przestała spełniać wymagane warunki lub wypełniać obowiązki wynikające z jej funkcji i decyzji o niezajęciu stanowiska w sprawie skarg złożonych przez skarżących, o niepodjęciu żadnego działania mającego na celu publiczne przyznanie, że byli oni ofiarami mobbingu i doznali krzywdy i o niepodjęciu działań mających na celu przywrócenie ich reputacji, wiarygodności, godności i mających na celu przyznanie im zadośćuczynienia i odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego, występującego w roli organu powołującego, z dnia 13 grudnia 2012 r. o niezajęciu stanowiska w sprawie skarg złożonych przez skarżących, o niepodjęciu żadnego działania mającego na celu publiczne przyznanie, że byli oni ofiarami mobbingu i doznali krzywdy i o niepodjęciu działań mających na celu przywrócenie ich reputacji, wiarygodności, godności i mających na celu przyznanie im zadośćuczynienia i odszkodowania;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.