Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vergabekammer Arnsberg (Německo) dne 22. října 2013 – Bundesdruckerei GmbH v. Stadt Dortmund

(Věc C-549/13)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Vergabekammer Arnsberg

Účastníci původního řízení

Žalobce: Bundesdruckerei GmbH

Žalovaný: Stadt Dortmund

Předběžná otázka

Brání článek 56 SFEU a čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES1 takové vnitrostátní právní úpravě nebo zadávacím podmínkám veřejné zakázky veřejného zadavatele, podle kterých uchazeč, který chce získat vypsanou veřejnou zakázku (1) musí převzít závazek, že pracovníkům podílejícím se na plnění veřejné zakázky vyplatí tarifní mzdu podle kolektivní smlouvy nebo minimální mzdu stanovenou právními předpisy, a (2) musí stanovit stejnou povinnost určenému nebo zamýšlenému subdodavateli a zadavateli musí předložit odpovídající prohlášení subdodavatele, pokud a) právní předpis stanoví takovou povinnost jen při zadávání veřejných zakázek, ale nikoliv při zadávání soukromých zakázek, a b) subdodavatel má sídlo v jiném členském státu EU a pracovníci subdodavatele budou při uskutečňování plnění, která jsou předmětem zakázky, působit výlučně v zemí původu subdodavatele?