Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Vergabekammer Arnsberg (Nemecko) 22. októbra 2013 – Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund

(vec C-549/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vergabekammer Arnsberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Bundesdruckerei GmbH

Odporca: Stadt Dortmund

Prejudiciálna otázka

Odporuje článku 56 ZFEÚ a článku 3 ods. 1 smernice 96/71/ES1 taký vnútroštátny právny predpis a/alebo podmienka verejného obstarávania zo strany verejného obstarávateľa, v dôsledku ktorého uchádzač, ktorý chce získať vyhlásenú verejnú zákazku, 1. musí na seba prevziať povinnosť, že pracovníkom, ktorých využije pri realizácii verejnej zákazky, vyplatí mzdu stanovenú v právnom predpise podľa kolektívnej zmluvy alebo minimálnu mzdu a 2. subdodávateľovi, ktorého ustanoví alebo plánuje ustanoviť, tiež musí uložiť uvedenú povinnosť a obstarávateľovi musí predložiť príslušné vyhlásenie subdodávateľa, keď a) právny predpis stanovuje takú povinnosť len pre zadávanie verejných zákaziek, ale nie pre zadávanie súkromných zákaziek a b) subdodávateľ má sídlo v inom členskom štáte EÚ a pracovníci subdodávateľa budú pri uskutočňovaní plnení, ktoré sú predmetom zákazky, pôsobiť výlučne v jeho krajine pôvodu?