Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vergabekammer Arnsberg (Nemčija) 22. oktobra 2013 – Bundesdruckerei GmbH proti Stadt Dortmund

(Zadeva C-549/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Vergabekammer Arnsberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bundesdruckerei GmbH

Tožena stranka: Stadt Dortmund

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 56 PDEU in člen 3(1) Direktive 96/71/ES1 nasprotujeta nacionalnemu predpisu in/ali pogoju v zvezi z naročilom, ki ga določi organ za naročila, da se mora ponudnik, ki želi pridobiti razpisano naročilo, zavezati (1.), da bo osebju, zaposlenemu za izvedbo naročila, izplačal minimalno plačo, določeno v predpisih ali v kolektivni pogodbi, in (2.), da se enako obveznost naloži izbranemu ali potencialnemu podizvajalcu, naročnik pa mora predložiti ustrezno izjavo o interesu podizvajalca organu za naročila, pri čemer (a) pravni predpis takšno obveznost določa samo za dodelitev javnih naročil, ne pa tudi za dodelitev zasebnih naročil, (b) podizvajalec ima sedež v drugi državi članici, delojemalec podizvajalca pa je pri izvedbi storitev, ki so predmet naročila, deloval le v svoji državi?