Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Vergabekammer Arnsberg (Tyskland) den 22 oktober 2013 – Bundesdruckerei GmbH mot Stadt Dortmund

(Mål C-549/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Vergabekammer Arnsberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bundesdruckerei GmbH

Motpart: Stadt Dortmund

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 56 FEUF och artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG1 hinder mot en nationell bestämmelse och/eller ett villkor från en upphandlande myndighet, enligt vilket en anbudsgivare som vill erhålla ett offentligt kontrakt, respektive det offentliga kontrakt som upphandlingen gäller (1.) är skyldig att förbinda sig att betala den personal som används vid fullgörandet av uppdraget den minimilön eller lön enligt kollektivavtal som föreskrivs i nämnda lagbestämmelse och (2.) ålägga en underleverantör som anlitats eller kan komma att anlitas för att fullgöra avtalet en likadan skyldighet samt är skyldig att inge en motsvarande avsiktsförklaring från underleverantören till den upphandlande myndigheten om (a) det i lagbestämmelsen enbart föreskrivs en sådan skyldighet för tilldelning av offentliga kontrakt och inte för tilldelning av privata kontrakt och (b) underleverantören är etablerad i en annan EU-medlemsstat och underleverantörens arbetstagare vid utförandet av de tjänster som kontraktet avser uteslutande är verksamma i sin hemviststat?

____________

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 1997, s. 1).