Language of document :

Жалба, подадена на 25 октомври 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-107/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: É. Boigelot, R. Murru, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията да наложи дисциплинарно наказание на жалбоподателя на основание член 9, параграф 2 от приложение IX към Правилника, както и искане за обезщетение за неимуществените вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял, и искане за възстановяване на вече удържани сумиИскания на жалбоподателяда се отмени решението от 14 март 2013 г., с което му е наложено наказание за намаляване с една трета на нетния размер на месечната му пенсия за срок от две години,да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпяната от него вреда общо в размер на 10 000 EUR, с възможност за увеличаване на тази сума в хода на производството,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.