Language of document :

Žaloba podaná 25. októbra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-107/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: É. Boigelot, R. Murru, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o uložení disciplinárneho opatrenia žalobcovi podľa článku 9 ods. 2 prílohy IX služobného poriadku, ako aj návrh na náhradu škody za údajne vzniknutú nemajetkovú ujmu a na náhradu už zrazených súm

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 14. marca 2013, ktorým sa mu ukladá sankcia spočívajúca v znížení jeho čistého mesačného dôchodku o tretinu po dobu dvoch rokov,zaviazať žalovanú na náhradu škody, ktorá vznikla žalobcovi, vyčíslenú na celkovú sumu vo výške 10 000 eur, s výhradou jej zvýšenia v priebehu konania,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.