Language of document :

Talan väckt den 25 oktober 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-107/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna É. Boigelot och R. Murru)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att vidta disciplinära åtgärder gentemot sökanden enligt artikel 9.2 i bilaga IX i tjänsteföreskrifterna samt en begäran om skadestånd och räntor för den ideella skada som lidits och en begäran om ersättning av belopp som redan har innehållits.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 14 mars 2013 som innebär att sökandens månatliga pension sänks med en tredjedel under två års tid,

förplikta svaranden att ersätta den skada som sökanden lidit och som beräknats till ett totalt belopp på 10 000 euro, med reservation för ökning under förfarandets gång,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.