Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 3 декември 2013 г. — CT/Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

(Дело F-36/13)1

(Публична служба — Срочно нает служител — Договор за неопределено време — Прекратяване — Уронване на престижа на службата — Загуба на доверие)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CT (Брюксел, Белгия) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (представители: H. Monet и B. Wägenbaur, представител и avocat)ПредметИскане за отмяна на решението за прекратяване на трудовия договор на жалбоподателя на основание член 47, буква в), подточка i) от Условията за работа на другите служители (УРДС)ДиспозитивОтхвърля жалбата.CT понася направените от него съдебни разноски и тези на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.