Language of document :

Žaloba podaná 17. septembra 2013 – ZZ/REA

(vec F-88/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre výskum (REA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie zamietnutia návrhu žalobcu týkajúceho sa považovania jeho matky za nezaopatrené dieťa na základe článku 2 ods. 4 prílohy VII služobného poriadku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov PMO.1, oznámené 28. novembra 2012, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcu z 20. júla 2012 týkajúca sa považovania jeho matky za nezaopatrené dieťa na základe článku 2 ods. 4 prílohy VII služobného poriadku od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2013,priznať žalobcovi náhradu škody 1 000 eur, s výhradou zmien a/alebo zvýšenia, určenú na náhradu nemateriálnej ujmy, ktorá mu bola spôsobená úmyselnými a zraňujúcimi rozhodnutiami o zamietnutí žiadosti a sťažnosti pred začatím sporu,zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.