Language of document : ECLI:EU:F:2012:55

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

25. dubna 2012

Věc F‑108/11

Valentin Oprea

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nepřipuštění do výběrového řízení – Postup před zahájením soudního řízení – Postup stižený vadami – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba podaná podle článku 270 SFEU, který se použije na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, jíž se V. Oprea domáhá zrušení rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/198/10 nepřipustit jej do uvedeného výběrového řízení z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro odbornou praxi.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobce ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Předcházející administrativní stížnost – Stížnost proti rozhodnutí výběrové komise – Nikoli nezbytná podmínka – Podání – Počátek běhu lhůty k podání žaloby – Datum oznámení rozhodnutí reagujícího na stížnost

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Žaloba – Předcházející administrativní stížnost – Výslovné rozhodnutí o zamítnutí stížnosti – Pojem – Elektronická zpráva, která byla zaslána zjevně omylem a v níž je zohledněna zcela odlišná situace, než je situace žalobce – Vyloučení

1.      Podle čl. 91 odst. 2 služebního řádu je žaloba v oblasti veřejné služby přípustná pouze tehdy, pokud byla předtím k orgánu oprávněnému ke jmenování podána stížnost a tato stížnost byla zamítnuta výslovným rozhodnutím nebo rozhodnutím učiněným mlčky.

Unijní soud však konstatoval, že podmínka článku 91 služebního řádu se vztahuje pouze na akty, jež může orgán oprávněný ke jmenování případně změnit, takže opravný prostředek proti rozhodnutí výběrové komise obvykle spočívá v přímém předložení věci unijnímu soudu.

Pokud se nicméně dotčená osoba rozhodne obrátit dříve na administrativu formou administrativní stížnosti proti rozhodnutí výběrové komise, bude přípustnost sporné žaloby podané později proti rozhodnutí o zamítnutí této stížnosti záviset na tom, zda tato dotčená osoba dodržela veškeré procesní povinnosti související s podáním předchozí stížnosti. Zejména pak v případě, že byla podána stížnost proti rozhodnutí výběrové komise, počíná lhůta pro podání žaloby běžet v souladu s článkem 91 služebního řádu dnem oznámení rozhodnutí reagujícího na stížnost.

(viz body 14 až 16)

Odkazy:

Soudní dvůr: 16. března 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair v. Komise, 7/77, bod 9; 14. července 1983 1983, Detti v. Soudní dvůr, 144/82, body 16 a 17

Soud prvního stupně: 27. června 1991, Valverde Mordt v. Soudní dvůr, T‑156/89, bod 90; 31. května 2005, Gibault v. Komise, T‑294/03, bod 22

Soud pro veřejnou službu: 23. listopadu 2010, Bartha v. Komise, F‑50/08, body 25 a 26

2.      Elektronická zpráva, která byla zaslána zjevně omylem a v níž je jednoznačně zohledněna jiná situace, než je situace žalobce, nemůže být považována za výslovné rozhodnutí o zamítnutí stížnosti.

(viz bod 20)