Language of document : ECLI:EU:F:2012:55

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

25. april 2012

Sag F-108/11

Valentin Oprea

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ikke adgang til udvælgelsesprøven – administrativ procedure – ulovlig gennemførelse – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Valentin Oprea har nedlagt påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/198/10 trufne afgørelse om ikke at give Valentin Oprea adgang til den nævnte udvælgelsesprøve på grund af manglende overholdelse af betingelserne vedrørende erhvervserfaring.

Udfald: Sagen afvises. Valentin Oprea betaler samtlige sagsomkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – klage over en udvælgelseskomités afgørelse – ingen nødvendig betingelse – indgivelse – søgsmålsfristens begyndelsestidspunkt – dato for meddelelse af afgørelsen i klagesagen

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – udtrykkelig afgørelse om afslag på klagen – begreb – e-mail, der er sendt ved en åbenbar fejl, og som klart omhandler en anden situation end sagsøgerens – udelukket

1.      Det fremgår af vedtægtens artikel 91, stk. 2, at søgsmål på tjenestemandsområdet kun kan antages til påkendelse, når der for ansættelsesmyndigheden i forvejen er indbragt en klage, og når denne klage har været genstand for et udtrykkeligt eller stiltiende afslag.

Imidlertid har Unionens retsinstanser fastslået, at betingelsen i vedtægtens artikel 91 kun vedrører de akter, som ansættelsesmyndigheden eventuelt kan ændre, således at retsmidlet over for en udvælgelseskomités afgørelse normalt er et direkte sagsanlæg ved Unionens retsinstanser.

Hvis den berørte imidlertid vælger at rette en forudgående henvendelse til administrationen ved en administrativ klage over en udvælgelseskomités afgørelse, afhænger spørgsmålet, om et søgsmål, der anlægges senere til prøvelse af en afgørelse om afslag på denne klage, kan antages til realitetsbehandling, af, at den berørte har iagttaget samtlige formkrav, der er knyttet til den forudgående klage. Såfremt der er indgivet en klage over en afgørelse truffet af en udvælgelseskomité, begynder fristen for at anlægge et søgsmål i medfør af vedtægtens artikel 91 at løbe fra den dag, hvor den afgørelse, der er truffet som svar på klagen, blev meddelt den pågældende.

(jf. præmis 14-16)

Henvisning til:

Domstolen: 16. marts 1978, sag 7/77, Ritter von Wüllerstorff und Urbair mod Kommissionen, præmis 9; 14. juli 1983, sag 144/82, Detti mod Domstolen, præmis 16 og 17

Retten i Første Instans: 27. juni 1991, sag T-156/89, Valverde Mordt mod Domstolen, præmis 90; 31. maj 2005, sag T-294/03, Gibault mod Kommissionen, præmis 22

Personaleretten: 23. november 2010, sag F-50/08, Bartha mod Kommissionen, præmis 25 og 26

2.      En e-mail, der er sendt ved en åbenbar fejl, og som klart omhandler en situation, som ikke vedrører sagsøgeren, kan ikke anses for at være en udtrykkelig afgørelse om afslag på en klage.

(jf. præmis 20)