Language of document : ECLI:EU:F:2012:55

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

25. aprill 2012

Kohtuasi F‑108/11

Valentin Oprea

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursile mittelubamine – Kohtueelne menetlus – Nõuetevastane kulg – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega V. Oprea palub tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/198/10 komisjoni otsus mitte lubada teda sellele konkursile töökogemust puudutavate tingimuste täitmata jätmise tõttu.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta kohtukulud hageja kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Kaebus konkursikomisjoni otsuse peale – Mittevajalik tingimus – Esitamine – Hagi esitamise tähtaja algus – Kuupäev, mil kaebuse kohta tehtud otsusest teavitati

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Kaebuse tagasilükkamise sõnaselge otsus – Mõiste – Ilmselgelt ekslikult saadetud e-kiri, mis käib selgelt hageja olukorrast erineva olukorra kohta – Väljaarvamine

1.      Personalieeskirjade artikli 91 lõike 2 kohaselt on kohtule esitatud avaliku teenistuse valdkonna hagi vastuvõetav vaid siis, kui ametisse nimetavale asutusele on eelnevalt esitatud kaebus ning kui see kaebus on otsese või kaudse otsusega tagasi lükatud.

Siiski tõdes liidu kohus, et personalieeskirjade artiklis 91 sätestatud tingimus käib ainult aktide kohta, mida ametisse nimetav asutus saab muuta, mistõttu seisneb konkursikomisjoni otsuse puhul eksisteeriv õiguskaitsevahend tavaliselt otseses pöördumises liidu kohtu poole.

Kui asjaomane isik otsustab siiski esitada konkursikomisjoni otsuse peale eelnevalt administratsioonile halduskaebuse, sõltub hiljem kohtule selle kaebuse tagasilükkamise otsuse peale esitatud hagi vastuvõetavus sellest, kas asjaomane isik järgis kõiki menetlusnõudeid, mida eelneva kaebuse esitamise korral täita tuleb. Eelkõige hakatakse konkursikomisjoni otsuse peale esitatud kaebuse puhul hagi esitamise tähtaega vastavalt personalieeskirjade artiklile 91 arvestama alates päevast, mil kaebuse kohta tehtud otsusest teavitati.

(vt punktid 14–16)

Viited:

Euroopa Kohus: 16. märts 1978, kohtuasi 7/77: Ritter von Wüllerstorff und Urbair vs. komisjon (punkt 9); 14. juuli 1983, kohtuasi 144/82: Detti vs. Euroopa Kohus (punktid 16 ja 17).

Esimese Astme Kohus: 27. juuni 1991, kohtuasi T‑156/89: Valverde Mordt vs. Euroopa Kohus (punkt 90); 31. mai 2005, kohtuasi T‑294/03: Gibault vs. komisjon (punkt 22).

Avaliku Teenistuse Kohus: 23. november 2010, kohtuasi F‑50/08: Bartha vs. komisjon (punktid 25 ja 26).

2.      E‑kirja, mis on ilmselgelt ekslikult saadetud ja mis ei käi hageja olukorra kohta, ei saa pidada kaebuse tagasilükkamise sõnaselgeks otsuseks.

(vt punkt 20)