Language of document : ECLI:EU:F:2012:55

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

25 päivänä huhtikuuta 2012

Asia F‑108/11

Valentin Oprea

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuun osallistumisen epääminen – Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely – Säännöstenvastainen kulku – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Valentin Oprea vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan avoimen kilpailun EPSO/AD/198/10 valintalautakunnan päätöksen olla hyväksymättä häntä kyseiseen kilpailuun työkokemusta koskevien edellytysten noudattamatta jättämisen takia.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Kilpailun valintalautakunnan päätöksestä tehty valitus – Muu kuin välttämätön edellytys – Tekeminen – Kanteen nostamista koskevan määräajan alkamisajankohta – Päivä, jona annettiin tiedoksi päätös, jolla valituksesta lausuttiin

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Valituksen nimenomainen hylkäämispäätös – Käsite – Ilmeisen virheellisesti lähetetty sähköpostiviesti, jossa selvästi on kyse kantajan tilanteesta erilainen tilanne, joka ei kuulu käsitteen soveltamisalaan

1.      Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 2 kohdan mukaan henkilöstöasiassa nostettu kanne otetaan käsiteltäväksi vain, jos nimittävälle viranomaiselle on toimitettu valitus ja tämä valitus on nimenomaisesti tai hiljaisesti hylätty.

Unionin tuomioistuimet ovat kuitenkin todenneet, että henkilöstösääntöjen 91 artiklassa säädetty edellytys koskee vain toimia, joita nimittävä viranomainen voi mahdollisesti muuttaa, joten valintalautakunnan päätökseen kohdistuva oikeussuojakeino on yleensä asian saattaminen suoraan unionin tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Jos asianomainen kuitenkin päättää saattaa asian ensin hallinnon käsiteltäväksi tekemällä valintalautakunnan päätöksestä hallinnollisen valituksen, se, täyttyvätkö tämän valituksen hylkäämisestä tehdystä päätöksestä myöhemmin nostettavan kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset, riippuu siitä, onko asianomainen noudattanut kaikkia niitä menettelyvaatimuksia, jotka koskevat kanteen nostamista edeltävän valituksen tekemistä. On erityisesti todettava, että valituksen hylkäämisestä tehtyyn nimenomaiseen päätökseen kohdistuvan kanteen nostamisen määräaika alkaa henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaisesti kulua päivästä, jona vastauksena valitukseen tehty päätös on annettu tiedoksi.

(ks. 14–16 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 7/77, Ritter von Wüllerstorff und Urbair v. komissio, 16.3.1978, 9 kohta ja asia 144/82, Detti v. yhteisöjen tuomioistuin, 14.7.1983, 16 ja 17 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑156/89, Valverde Mordt v. yhteisöjen tuomioistuin, 27.6.1991, 90 kohta ja asia T‑294/03, Gibault v. komissio, 31.5.2005, 22 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑50/08, Bartha v. komissio, 23.10.2010, 25 ja 26 kohta

2.      Valituksen nimenomaisena hylkäämispäätöksenä ei voida pitää sähköpostiviestiä, jonka osalta on ilmeistä, että se on lähetetty virheellisesti, ja jossa otetaan selkeästi huomioon tilanne, joka ei liittynyt kantajaan.

(ks. 20 kohta)