Language of document : ECLI:EU:F:2012:55

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 25 april 2012

Mål F‑108/11

Valentin Oprea

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Nekad tillträde till uttagningsprovet – Administrativt förfarande – Oegentligheter – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan, som väckts av Valentin Oprea med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, om ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut att inte ge sökanden tillträde till det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/198/10 på grund av att han inte uppfyllde kraven avseende arbetslivserfarenhet.

Avgörande: Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att det inte kan prövas i sak.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Ett klagomål mot ett beslut från en uttagningskommitté – Ej nödvändigt villkor – Ingivande – Den tidpunkt då fristen för att väcka talan börjar löpa – Delgivningsdagen för det beslut som fattats med anledning av klagomålet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Uttryckligt beslut om avslag på klagomålet – Begrepp – E-postmeddelande som uppenbarligen har skickats av misstag och av vilket det klart framgår att det avser en annan situation än sökandens – Omfattas inte

1.      Enligt artikel 91.2 i tjänsteföreskrifterna är ett överklagande i ett personalmål endast tillåtet då ett klagomål först har anförts till tillsättningsmyndigheten och då klagomålet har avslagits, uttryckligen eller tyst.

Unionsdomstolen har dock konstaterat att villkoret i artikel 91 i tjänsteföreskrifterna endast avser de rättsakter som tillsättningsmyndigheten eventuellt kan ändra, vilket gör att en talan mot en uttagningskommittés beslut normalt ska väckas vid unionsdomstolen direkt.

Om den berörda personen emellertid väljer att först vända sig till administrationen med ett administrativt klagomål som avser ett beslut från en uttagningskommitté, beror frågan om huruvida en prövning kan göras av den talan som senare väckts mot beslutet att avslå klagomålet på om den berörda personen har iakttagit samtliga processuella krav som är förenade med det föregående klagomålet. Om ett klagomål har getts in mot ett beslut från en uttagningskommitté börjar till exempel tidsfristen för att väcka talan, i enlighet med artikel 91 i tjänsteföreskrifterna, att löpa på delgivningsdagen för det beslut som fattats med anledning av klagomålet.

(se punkterna 14–16)

Hänvisning till

Domstolen: 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair mot kommissionen, 7/77, punkt 9; 14 juli 1983, Detti mot domstolen, 144/82, punkterna 16 och 17

Förstainstansrätten: 27 juni 1991, Valverde Mordt mot domstolen, T‑156/89, punkt 90; 31 maj 2005, Gibault mot kommissionen, T‑294/03, punkt 22

Personaldomstolen: 23 november 2010, Bartha mot kommissionen, F‑50/08, punkterna 25 och 26

2.      Ett e-postmeddelande som uppenbarligen har skickats av misstag och av vilket det klart framgår att det avser en annan situation än sökandens kan inte betraktas som ett uttryckligt beslut om avslag på klagomålet.

(se punkt 20)