Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

28. märts 2012

Kohtuasi F-36/10

Chiara Rapone

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Järjestikused kandidatuurid avalikul konkursil – Registreerimisest keeldumine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega C. Rapone palub Avaliku Teenistuse Kohtul tühistada otsus, millega Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) ei lubanud tal esitada teist kandidatuuri konkursile EPSO/AD/177/10.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Konkurss – Avalik konkurss – Elektrooniline registreerimine – Võimatus muuta kinnitatud registreerimistaotlust – Kandidaat, kes ei ole õigeaegselt valinud eelvalikutestide tegemise kuupäeva – Uus registreerumine – Väljaarvamine

2.      Ametnikud – Konkurss – Avatud konkurss – Elektrooniline registreerimine – Kandidaat, kes on oma registreerimise kinnitanud, kuid ei ole õigeaegselt valinud eelvalikutestide tegemise kuupäeva – Takistus uue kandidatuuri esitamisele enne registreerimistähtaja möödumist – Reegel, mis ei ole ilmselgelt ebakohane – Kohustus konkreetselt põhjendada sellise reegli kehtestamist – Puudumine

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 41 lõike 2 punkt c; personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik)

1.      Euroopa institutsioonide jaoks administraatorite reservnimekirja koostamiseks korraldatud avalikul konkursil tuleb hoiatust, milles täpsustatakse, et pärast registreerimistaotluse kinnitamist ei ole võimalik seda muuta, mõista mitte ainult nii, et sellega antakse konkursil registreerunud kandidaatidele teada, et registreerimisel esitatud informatsiooni ei saa enam muuta. Sellest hoiatusest tuleb samuti aru saada nii, et see takistab kandidaadil, kes ei ole õigeaegselt valinud eelvalikutestide tegemise kuupäeva, uuesti ennast registreerida.

(vt punkt 40)

2.      Euroopa institutsioonide jaoks administraatorite reservnimekirja koostamiseks korraldatud avalikul konkursil ei ole reegel, mis takistab oma elektroonilise registreerimistaotluse kinnitanud, kuid eelvalikutestide tegemise kuupäeva õigeaegselt valimata jätnud kandidaadil esitada uue kandidatuuri enne konkursiteates osutatud tähtaja möödumist, ilmselgelt ebakohane, kui võtta arvesse 2010. aastal Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) kehtestatud valikumenetlusega taotletud õiguspärast eesmärki, milleks on valikuprotsessi ja tulevaste ametnike töölevõtmise kiirendamine.

Kuna EPSO tõi oma veebisaidil avaldatud dokumentides, millele konkursi kandidaadil on oma registreerimistaotluse kinnitamisel tingimata juurdepääs, välja valikumenetluse reformiga taotletud põhieesmärgid, siis ei ole tal kohustust sellise reegli kehtestamist konkreetselt põhjendada.

(vt punktid 51, 52 ja 54)