Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

28 päivänä maaliskuuta 2012

Asia F–36/10

Chiara Rapone

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Avoimeen kilpailuun esitetyt peräkkäiset hakemukset – Rekisteröinnin epääminen

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Chiara Rapone vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) kielsi häntä toimittamasta toista hakemusta avoimeen kilpailuun EPSO/AD/177/10.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kilpailu – Avoin kilpailu – Sähköinen rekisteröityminen – Hyväksyttyä ilmoittautumista ei voida muuttaa – Hakija, joka ei ole varannut ajoissa osallistumispäivää alkukarsintakokeisiin – Uutta ilmoittautumista ei voida tehdä

2.      Virkamiehet – Kilpailu – Avoin kilpailu – Sähköinen rekisteröityminen – Hakija, joka on vahvistanut ilmoittautumisensa muttei ole varannut ajoissa osallistumispäivää alkukarsintakokeisiin – Este uuden hakemuksen tekemiselle ennen viimeistä ilmoittautumispäivää – Sääntö, joka ei ole ilmeisen soveltumaton – Velvollisuutta perustella erityisellä tavalla säännön voimaan saattamista ei ole

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohta; henkilöstösääntöjen 25 artiklan 2 kohta)

1.      Hallintovirkamiesten varallaololuettelon laatimista varten järjestettävän kilpailun yhteydessä esitettyä huomautusta, jossa täsmennetään, että sähköiseen rekisteröitymiseen, joka on hyväksytty, ei voida tämän jälkeen tehdä muutoksia, on tulkittava siten, että siinä ilmoitetaan tällaiseen avoimeen kilpailuun ilmoittautuneille hakijoille, että ilmoittautumisen yhteydessä annettuihin tietoihin ei voida tämän jälkeen tehdä muutoksia. Tämä huomautus on ymmärrettävä myös siten, että siinä estetään sellaista hakijaa, joka ei ole ajoissa varannut aikaa valintakokeisiin, ilmoittautumasta uudelleen.

(ks. 40 kohta)

2.      Hallintovirkamiesten varallaololuettelon laatimista varten järjestettävän kilpailun yhteydessä sääntö, jolla estetään, että hakija, joka on vahvistanut tekemänsä sähköisen ilmoittautumisen, mutta joka ei ole varannut ajoissa aikaa valintakokeisiin, voi esittää uuden hakemuksen ennen kilpailuilmoituksessa olevan ilmoittautumisajan päättymistä, ei ole ilmeisellä tavalla sopimaton sen laillisen tavoitteen kannalta, johon Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) vuonna 2010 käyttöön ottamalla uudella valintamenettelyllä pyritään ja jonka tavoite on tulevien virkamiesten valinta- ja palvelukseenottomenettelyn nopeuttaminen.

Koska EPSO on tuonut internetsivuillaan julkaistuissa asiakirjoissa, joihin kilpailun hakijoilla on mahdollisuus tutustua kun he vahvistavat ilmoittautumisensa, ilmi valintamenettelyn uudistuksen keskeiset tavoitteet, sillä ei ole velvollisuutta perustella erityisellä tavalla tällaisen säännön voimaan saattamista.

(ks. 51, 52 ja 54 kohta)