Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ (pierwsza izba)

z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawa F‑36/10

Chiara Rapone

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Kolejne zgłoszenia do udziału w konkursie otwartym – Odmowa rejestracji

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której Ch. Rapone wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji, w drodzej której Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) nie zezwolił jej na ponowne zgłoszenie do konkursu EPSO/AD/177/10.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżąca pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Konkurs – Konkurs otwarty – Procedura zgłoszeń online – Brak możliwości dokonania zmian w zatwierdzonym zgłoszeniu – Brak zarezerwowania przez kandydata w stosownym czasie daty przystąpienia do testów wstępnych – Ponowne zgłoszenie – Wyłączenie

2.      Urzędnicy – Konkurs – Konkurs otwarty – Procedura zgłoszeń online – Zatwierdzenie zgłoszenia przez kandydata, lecz brak zarezerwowania przez niego w stosownym czasie daty przystąpienia do testów wstępnych – Przeszkoda w dokonaniu ponownego zgłoszenia przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń – Zasada niemająca oczywiście niewłaściwego charakteru – Obowiązek uzasadnienia przyjętej zasady w szczególny sposób – Brak

[Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 41 ust. 2 lit. c); regulamin pracowniczy, art. 25 akapit drugi]

1.      W ramach konkursów otwartych, organizowanych w celu ustanowienia rezerwy kadrowej dla naboru administratorów w strukturach instytucji europejskich, ostrzeżenia mówiącego o tym, że po zatwierdzeniu zgłoszenia online nie można już do niego wprowadzać zmian, nie należy interpretować jedynie jako informacji dla kandydatów, którzy zgłosili się do takiego konkursu otwartego, że danych dostarczonych w związku ze zgłoszeniem nie będzie można zmienić. Należy również rozumieć, że ostrzeżenie to stanowi przeszkodę do tego, by kandydat, który w stosownym czasie nie zarezerwował daty przystąpienia do testów wstępnych, mógł dokonać ponownego zgłoszenia.

(zob. pkt 40)

2.      W ramach konkursów otwartych organizowanych w celu ustanowienia rezerwy kadrowej dla naboru administratorów w strukturach instytucji europejskich zasada sprzeciwiająca się temu, by kandydat, który zatwierdził zgłoszenie, lecz nie zarezerwował w stosownym czasie daty przystąpienia do testów wstępnych, mógł dokonać ponownego zgłoszenia przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń określonego w ogłoszeniu o konkursie, nie jest oczywiście nieodpowiednia w stosunku do celu zamierzonego w prawnie uzasadniony sposób przez nową procedurę naboru wprowadzoną w 2010 r. przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), mającą na celu przyspieszenie procesu selekcji i naboru przyszłych urzędników.

Skoro EPSO przedstawiło w dokumentach opublikowanych na swojej stronie internetowej – do których biorący udział w konkursie kandydaci mają z konieczności dostęp, zatwierdzając swoje zgłoszenia – zasadnicze cele zamierzone przez reformę postępowania w sprawie naboru, EPSO nie ma obowiązku uzasadnienia w szczególny sposób przyjęcia tego rodzaju zasady.

(zob. pkt 51, 52, 54)