Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 28. marca 2012

Vec F‑36/10

Chiara Rapone

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Postupne podané prihlášky do verejného výberového konania – Zamietnutie registrácie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou C. Rapone navrhuje Súdu pre verejnú službu zrušiť rozhodnutie, ktorým Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) odmietol, aby predložila druhú prihlášku do výberového konania EPSO/AD/177/10

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Komisie.

Abstrakt

1.      Úradníci – Výberové konanie – Verejné výberové konanie – Elektronická registrácia – Nemožnosť zmeniť potvrdenú registráciu – Uchádzač, ktorý si včas nezarezervoval dátum na vstupné testy – Nová registrácia – Vylúčenie

2.      Úradníci – Výberové konanie – Verejné výberové konanie – Elektronická registrácia – Uchádzač, ktorý potvrdil svoju registráciu, ale nezarezervoval si včas dátum na vstupné testy – Prekážka na podanie novej prihlášky pred uplynutím lehoty na registráciu – Pravidlo, ktoré nie je zjavne nevhodné – Povinnosť osobitne odôvodniť prijatie pravidla – Neexistencia

[Charta základných práv Európskej únie, článok 41, ods. 2 písm. c); Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek]

1.      V rámci verejného výberového konania usporiadaného na účely vytvorenia rezervy na miesta administrátorov v európskych inštitúciách, upozornenie, ktoré spresňuje, že elektronickú registráciu po jej potvrdení už nebude možné zmeniť, sa nemá vykladať iba tak, že každého uchádzača zaregistrovaného do takého verejného výberového konania informuje, že informácie poskytnuté pri jeho registrácii už nebudú môcť byť zmenené. Toto upozornenie treba chápať aj tak, že bráni tomu, aby sa uchádzač, ktorý si včas nezarezervoval dátum na vstupné testy, mohol zaregistrovať znovu.

(pozri bod 40)

2.      V rámci verejného výberového konania usporiadaného na účely vytvorenia rezervy na miesta administrátorov v európskych inštitúciách, pravidlo, ktoré bráni tomu, aby uchádzač, ktorý potvrdil svoju elektronickú registráciu, ale ktorý si včas nezarezervoval dátum na vstupné testy, mohol podať novú prihlášku pred uplynutím lehoty na registráciu, obsiahnuté v oznámení o výberovom konaní, nie je zjavne nevhodné so zreteľom na cieľ legitímne sledovaný novým výberovým konaním, ktoré Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) zaviedol v roku 2010 a ktorého cieľom je zrýchlenie procesu výberu a prijímania budúcich úradníkov.

Keď EPSO v dokumentoch uverejnených na svojej internetovej stránke, ku ktorým majú uchádzači vo výberovom konaní nevyhnutne prístup pri potvrdení svojej registrácie, vysvetlil podstatu cieľov sledovaných reformou výberového konania, nie je povinný osobitne odôvodniť prijatie takéhoto pravidla.

(pozri body 51, 52 a 54)