Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 28 mars 2012

Mål F–36/10

Chiara Rapone

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Flera på varandra följande ansökningar om att få delta i ett allmänt uttagningsprov – Beslut att inte tillåta registrering av ansökningarna”

Saken: Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Chiara Rapone har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) beslut att hon inte ska tillåtas att inge en ny ansökan om deltagande i uttagningsprov EPSO/AD/177/10.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Allmänt uttagningsprov – Onlineregistrering – Omöjligt att ändra en validerad registrering – Sökande som inte i rätt tid har reserverat ett datum för att genomgå tillträdesproven – Ny registrering – Omfattas inte

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Allmänt uttagningsprov – Onlineregistrering – Sökande som validerat sin registrering men inte i rätt tid har reserverat ett datum för att genomgå tillträdesproven – Hinder för att göra en ny registrering innan ansökningstiden går ut – Inte uppenbart olämplig regel – Skyldighet att särskilt motivera att en sådan regel antas – Föreligger inte

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 41.2 c, tjänsteföreskrifterna, artikel 25 andra stycket)

1.      I ett allmänt uttagningsprov som anordnas för att upprätta en anställningsreserv av handläggare vid unionsinstitutionerna ska en upplysning om att en onlineregistrering inte längre kan ändras när den validerats inte endast tolkas som en upplysning till de sökande i uttagningsprovet om att de uppgifter som lämnats vid registreringen inte längre kan ändras. Denna upplysning ska även tolkas så, att den utgör hinder för att en sökande som inte i rätt tid reserverat ett datum för att genomgå tillträdesproven gör en ny registrering.

(se punkt 40)

2.      I ett allmänt uttagningsprov som anordnas för att upprätta en anställningsreserv av handläggare vid unionsinstitutionerna är en regel innebärande att en sökande, som validerat sin onlineregistrering men som inte i rätt tid reserverat ett datum för att genomgå tillträdesproven, inte får göra en ny registrering innan den ansökningstid som anges i meddelandet om uttagningsprov går ut inte uppenbart olämplig mot bakgrund av det legitima mål som eftersträvas med det nya urvalsförfarande som Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) infört år 2010, vilket är avsett att urval och rekrytering av blivande tjänstemän ska gå snabbare.

Epso behöver inte särskilt motivera att en sådan regel antagits i och med att Epso i de handlingar som offentliggjorts på byråns webbplats, till vilka sökande i ett uttagningsprov med nödvändighet får tillgång då de validerar sin registrering, redogjort för de huvudsakliga syftena med reformen av urvalsförfarandet.

(se punkterna 51, 52 och 54)