Language of document : ECLI:EU:F:2012:74

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

5 päivänä kesäkuuta 2012

Asia F‑14/11

AW

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Vakava sairaus – Hammasproteesien kustannusten korvaaminen – Korvausten enimmäismäärä – Lainvastaisuusväite – Perusteltu luottamus

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa AW vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan komission päätökset, joissa hänen tyttärensä hammasproteesien kustannusten korvaamiseen on asetettu enimmäismäärää, ja toisaalta velvoittamaan komission maksamaan hänelle vahingonkorvausta.

Ratkaisu: AW:n kanne hylätään. Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

Virkamiehet – Sosiaaliturva – Sairausvakuutus – Sairauskulut – Vakava sairaus – Korvausten enimmäismäärät – Sallittavuus – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 72 artiklan 1 kohta)

Henkilöstösääntöjen 72 artiklan 1 kohdassa, jossa viitataan 100 prosentin suuruiseen korvaukseen, vahvistetaan vain korvattavissa oleva enimmäismäärä kun kyseessä on muun muassa vakava sairaus, eikä se merkitse, että vakuutetuille on joka tapauksessa maksettava korvaus 100 prosentin suuruisena. Koska unionin toimielinten yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän varat ovat peräisin vain vakuutettujen ja toimielinten maksuista ja koska sen taloudellinen tasapaino merkitsee, että menojen ja tulojen on vastattava toisiaan, merkitsee se, ettei henkilöstösäännöissä vahvisteta korvausten enimmäismääriä, että toimielimillä on valtuutus vahvistaa tällaiset enimmäismäärät kyseisen 72 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosäännöksissä ylittämättä kuitenkaan toimivaltansa rajoja, jotka perustuvat sosiaaliturvan periaatteeseen, jolle tämä henkilöstösääntöjen säännös perustuu. Tämä periaate ei missään tapauksessa oikeuta vakuutettua saamaan sairauskuluistaan korvausta, jonka suuruus on ennalta määritelty, riippumatta siitä, minkä suuruisen hinnan kyseessä olevien hoitojen tarjoaja laskuttaa.

(ks. 49 ja 51 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑110/89, Pincherle v. komissio, 12.7.1991, 25 kohta; asia T‑41/90, Barassi v. komissio, 25.2.1992, 33 kohta ja yhdistetyt asiat T‑6/92 ja T‑52/92, Reinarz v. komissio, 26.10.1993, 74 kohta