Language of document : ECLI:EU:F:2012:85

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

14 päivänä kesäkuuta 2012

Asia F‑38/12 R

BP

vastaan

Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Työsopimuksen uusimatta jättäminen – Toisiin tehtäviin siirtäminen – Välitoimimenettely – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty

Aihe: SEUT 278 ja EA 157 artiklaan sekä SEUT 279 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa BP vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti lykkäämään 27.2.2012 tehtyjen niiden päätösten täytäntöönpanoa, joilla Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) johtaja päätti yhtäältä, ettei kantajan sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimusta uusita, ja toisaalta, että kantaja siirretään toisiin tehtäviin FRA:ssa siihen asti, kunnes kyseinen työsopimus päättyy (jäljempänä riidanalaiset päätökset).

Ratkaisu: BP:n välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin

Tiivistelmä

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Siirtopäätöksen täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisedellytykset – Vakavan ja korjaamattoman vahingon käsite

(SEUT 278 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Todistustaakka – Puhtaasti taloudellinen vahinko

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

1.      Kun otetaan huomioon laaja harkintavalta, joka unionin toimielimillä ja elimillä on yksikköjensä järjestämisessä niille uskottujen tehtävien mukaisesti ja vastaavasti henkilöstönsä asemapaikkojen suhteen, siirtopäätös ei ole asianomaisten virkamiesten uran näkökulmasta epätavallinen ja odottamaton tapahtuma, vaikka siitä voi aiheutua heille haittaa. Tässä tilanteessa päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä voidaan perustella ainoastaan pakottavilla ja poikkeuksellisilla olosuhteilla, jotka voivat aiheuttaa asianomaiselle virkamiehelle tai toimihenkilölle vakavan ja korjaamattoman vahingon.

(ks. 24 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑93/96 R, Presle v. Cedefop, 12.7.1996, 45 kohta

2.      Taloudellista vahinkoa ei voida pitää korjaamattomana tai edes vaikeasti korjattavana joitakin poikkeustilanteita lukuun ottamatta, koska siitä voidaan myöhemmin maksaa korvausta.

Välitoimi on perusteltu myös puhtaasti taloudellisen vahingon tilanteessa, jos välitoimia hakenut asianosainen joutuisi ilman tällaista toimenpidettä tilanteeseen, jossa hänen taloudellinen elinkelpoisuutensa vaarantuu siksi, ettei hänellä ole käytettävissään varoja, joiden pitäisi tavallisesti riittää kaikkien välttämättömien menojen kattamiseen hänen perustarpeidensa tyydyttämiseksi siihen asti, kunnes pääasia on ratkaistu.

Sen arvioimista varten, onko väitetty vahinko luonteeltaan vakava ja korjaamaton ja voiko se siis oikeuttaa poikkeuksellisesti riidanalaisen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisen, välitoimista päättävällä tuomarilla on kuitenkin joka tapauksessa oltava hallussaan konkreettiset ja tarkat tiedot, joita tukevat sellaiset yksityiskohtaiset asiakirjat, jotka osoittavat välitoimia hakeneen asianosaisen taloudellisen tilanteen ja joiden avulla voidaan arvioida seuraukset, joita vaadittujen toimien puuttumisesta todennäköisesti aiheutuisi.

(ks. 30–32 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑103/10 P(R), U v. parlamentti, 27.4.2010, 35–37 kohta