Language of document : ECLI:EU:F:2012:85

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2012 m. birželio 14 d.

Byla F‑38/12 R

BP

prieš

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą

„Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Sutarties nepratęsimas – Paskyrimas į kitas pareigas – Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra – Prašymas sustabdyti vykdymą – Skuba – Nebuvimas“

Dalykas: Pagal SESV 278 straipsnį, AE 157 straipsnį ir SESV 279 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pateiktas prašymas, kuriuo BP iš principo prašo sustabdyti 2012 m. vasario 27 d. sprendimų, kuriais Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (PTA) direktorius nusprendė, pirma, nepratęsti BP sutartininko sutarties ir, antra, pakeisti BP darbo vietą PTA, kol pasibaigs šios sutarties galiojimas (toliau – skundžiami sprendimai), vykdymą.

Sprendimas: Atmesti BP prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Santrauka

1.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Sprendimo paskirti į kitas pareigas vykdymo sustabdymas – Taikymo sąlygos – Didelė ir nepataisoma žala – Sąvoka

(SESV 278 straipsnis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 102 straipsnio 2 dalis)

2.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Skuba – Didelė ir nepataisoma žala – Įrodinėjimo pareiga – Vien piniginė žala

(SESV 278 ir SESV 279 straipsniai; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 102 straipsnio 2 dalis)

1.      Atsižvelgiant į didelę diskreciją, kurią turi Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai, kai, siekdami įgyvendinti patikėtas užduotis, organizuoja savo padalinių darbą ir tai darydami skiria į pareigas turimą personalą, nors sprendimu paskirti į kitas pareigas ir sukeliama nepatogumų suinteresuotiesiems pareigūnams arba tarnautojams, šis sprendimas nėra nenormalus ir nenumatomas įvykis jų tarnyboje. Šiomis aplinkybėmis šio sprendimo vykdymo sustabdymas gali būti pateisintas tik privalomomis ir išimtinėmis aplinkybėmis, kurios gali sukelti suinteresuotajam pareigūnui arba tarnautojui didelę ir nepataisomą žalą.

(žr. 24 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. liepos 12 d. Nutarties Presle prieš Cedefop, T‑93/96 R, 45 punktas.

2.      Finansinė žala negali būti laikoma nepataisoma ar net sunkiai pataisoma (išskyrus ypatingas aplinkybes), nes ji gali būti vėliau kompensuota.

Net kai žala yra vien piniginio pobūdžio, laikinoji apsaugos priemonė yra pateisinama, jeigu aišku, kad, nepritaikius tokios priemonės, jos prašanti šalis atsidurtų situacijoje, galinčioje kelti pavojų jos finansiniam pajėgumui, nes ji nebeturėtų lėšų, kurios paprastai leistų jai užtikrinti visų jos elementariems poreikiams tenkinti būtinų išlaidų padengimą, kol bus priimtas sprendimas pagrindinėje byloje.

Tačiau tam, kad galėtų įvertinti, ar nurodoma žala yra didelė ir nepataisoma ir todėl yra pagrindas išimties tvarka sustabdyti ginčijamo sprendimo vykdymą, laikinąsias apsaugos priemones taikantis teisėjas visais atvejais privalo turėti konkrečių ir tikslių duomenų, pagrįstų išsamiais dokumentais, kurie įrodo finansinę laikinąją apsaugos priemonę taikyti prašančios šalies situaciją ir leidžia įvertinti pasekmes, kurių tikriausiai kiltų, jeigu nebūtų taikomos prašomos priemonės.

(žr. 30–32 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. balandžio 27 d. Nutarties U prieš Parlamentą, T‑103/10 P(R), 35–37 punktai.