Language of document : ECLI:EU:F:2012:85

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 14 czerwca 2012 r.

Sprawa F‑38/12 R

BP

przeciwko

Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Służba publiczna – Personel kontraktowy – Nieprzedłużenie umowy – Przeniesienie z urzędu – Postępowanie w sprawie zastosowania środków tymczasowych – Wniosek o zawieszenie wykonania – Pilny charakter – Brak

Przedmiot: Wniosek złożony na podstawie art. 278 TFUE i art. 157 EWEA oraz art. 279 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w którym BP żąda głównie zawieszenia wykonania decyzji z dnia 27 lutego 2012 r., w drodze których dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) nie przedłużył z nim umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego oraz przeniósł skarżącego z urzędu na inne stanowisko w strukturach FRA do czasu nadejścia terminu zakończenia umowy (zwanych dalej „zaskarżonymi decyzjami”).

Orzeczenie: Wniosek BP o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

1.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Zawieszenie wykonania decyzji o przeniesieniu z urzędu – Przesłanki zastosowania – Poważna i nieodwracalna szkoda – Pojęcie

(art. 278 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 102 § 2)

2.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Ciężar dowodu – Szkoda o charakterze czysto majątkowym

(art. 278 TFUE, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 102 § 2)

1.      Zważywszy na szerokie uprawnienia dyskrecjonalne instytucji w zakresie organizacji swoich służb w zależności od powierzonych im zadań, a jednocześnie – w zakresie obsadzania stanowisk personelem, decyzja o przeniesieniu z urzędu, nawet jeżeli powoduje ona pewne niedogodności po stronie zainteresowanych urzędników lub pracowników, nie stanowi niezwykłego i nieprzewidzianego zwrotu w ich karierze zawodowej. W tej sytuacji zawieszenie wykonania takiej decyzji można uzasadnić wyłącznie nadrzędnymi i wyjątkowymi okolicznościami, mogącymi wyrządzać zainteresowanemu urzędnikowi poważną i nieodwracalną szkodę.

(zob. pkt 24)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑93/96 R Presle przeciwko Cedefopowi, 12 lipca 1996 r., pkt 45

2.      Szkody o charakterze finansowym nie można, poza wyjątkowymi okolicznościami, uznać za nieodwracalną czy nawet za trudną do naprawienia, ponieważ może ona co do zasady stanowić przedmiot późniejszego odszkodowania.

Nawet w wypadku szkody o charakterze czysto finansowym środek tymczasowy jest uzasadniony, jeśli okaże się, że w braku takiego środka strona o niego występująca znalazłaby się w sytuacji mogącej narażać na niebezpieczeństwo jej zdolność finansową, ponieważ nie dysponowałaby kwotą, która w normalnych warunkach powinna pozwolić jej stawić czoła wszystkim wydatkom niezbędnym do zaspokojenia jej elementarnych potrzeb do chwili wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Jednakże, aby móc ocenić, czy podnoszona szkoda ma poważny i nieodwracalny charakter, a zatem wyjątkowo uzasadnia zawieszenie wykonania zaskarżonej decyzji, sędzia właściwy do orzekania w przedmiocie środków tymczasowych powinien w każdym wypadku posiadać konkretne i dokładne wskazówki, poparte szczegółową dokumentacją, wskazujące na sytuację finansową strony, która ubiega się o zastosowanie środka tymczasowego, i pozwalające ocenić konsekwencje, jakie prawdopodobnie wynikałyby z braku żądanych środków.

(zob. pkt 30–32)

Odesłanie:

Sąd Unii Europejskiej: sprawa T‑103/10 P(R) U przeciwko Parlamentowi, 27 kwietnia 2010 r., pkt 35–37