Language of document : ECLI:EU:F:2012:85

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE

zo 14. júna 2012

Vec F‑38/12 R

BP

proti

Agentúre Európskej únie pre základné práva

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Neobnovenie zmluvy – Zmena miesta pridelenia – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na odklad výkonu – Naliehavosť – Neexistencia“

Predmet: Návrh podaný podľa článku 278 ZFEÚ a článku 157 AE, ako aj článku 279 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE podľa jej článku 106a, ktorým BP navrhuje najmä odklad výkonu rozhodnutí z 27. februára 2012, ktorými riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) rozhodol jednak o neobnovení jeho zmluvy zmluvného zamestnanca a jednak o zmene miesta pridelenia žalobcu v rámci FRA až do ukončenia tejto zmluvy (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“)

Rozhodnutie: Návrh BP na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

1.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Odklad výkonu rozhodnutia o zmene miesta pridelenia – Podmienky nariadenia – Vážna a nenapraviteľná ujma – Pojem

(Článok 278 ZFEÚ; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 102 ods. 2)

2.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Dôkazné bremeno – Ujma čisto finančného charakteru

(Články 278 ZFEÚ a 279 ZFEÚ; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 102 ods. 2)

1.      Keďže inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie disponujú širokou mierou voľnej úvahy pri organizácii svojich služieb vzhľadom na úlohy, ktoré sú im zverené, a súčasne pri prideľovaní zamestnancov, rozhodnutie o zmene miesta pridelenia, aj keď prináša dotknutým úradníkom alebo zamestnancom nevýhody, nepredstavuje nezvyčajnú a nepredvídateľnú udalosť v ich služobnom postupe. Za týchto podmienok môže byť odklad výkonu odôvodnený len naliehavými a výnimočnými okolnosťami, ktoré by mohli dotknutému úradníkovi alebo zamestnancovi spôsobiť vážnu a nenapraviteľnú ujmu.

(pozri bod 24)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 12. júla 1996, Presle/Cedefop, T‑93/96 R, bod 45

2.      Ujmu finančnej povahy s výnimkou mimoriadnych okolností nemožno považovať za nenapraviteľnú alebo ťažko napraviteľnú, lebo môže byť predmetom neskoršej finančnej náhrady.

Aj v prípade ujmy čisto finančného charakteru je predbežné opatrenie odôvodnené, pokiaľ sa zdá, že v prípade, že sa toto opatrenie neprijme, účastník konania, ktorý sa ho domáha, bude v situácii, ktorá môže ohroziť jeho finančnú životaschopnosť, pretože nebude mať k dispozícii sumu, ktorá mu normálne umožňuje čeliť všetkým nevyhnutným výdavkom na zabezpečenie uspokojenia jeho základných potrieb dovtedy, kým sa rozhodne o hlavnej žalobe.

Na to, aby bolo možné posúdiť, či údajná ujma má vážny a nenapraviteľný charakter, a teda odôvodňuje výnimočný odklad výkonu napadnutého rozhodnutia, musí sudca rozhodujúci o predbežných opatreniach v každom prípade disponovať konkrétnymi a presnými údajmi podloženými podrobnými dokumentmi, ktoré preukazujú finančnú situáciu účastníka konania domáhajúceho sa predbežného opatrenia a umožňujú posúdiť dôsledky, ku ktorým by pravdepodobne došlo v prípade nenariadenia navrhovaných opatrení.

(pozri body 30 – 32)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: 27. apríla 2010, U/Parlament, T‑103/10 P(R), body 35 až 37