Language of document : ECLI:EU:F:2012:85

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

z dne 14. junija 2012

Zadeva F‑38/12 R

BP

proti

Agenciji Evropske unije za temeljne pravice

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Nepodaljšanje pogodbe – Prerazporeditev – Postopek za izdajo začasne odredbe – Predlog za odlog izvršitve – Nujnost – Neobstoj“

Predmet:      Predlog, vložen na podlagi členov 278 PDEU in 157 AE ter člena 279 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katerim oseba BP predlaga zlasti odlog izvršitve odločb z dne 27. februarja 2012, s katerima je direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) odločil po eni strani, da ne bo podaljšal njene pogodbe pogodbenega uslužbenca in po drugi strani, da jo bo do izteka pogodbe prerazporedil na drugo delovno mesto znotraj FRA (v nadaljevanju: izpodbijani odločbi).

Odločitev:      Predlog osebe BP za izdajo začasne odredbe se zavrne. Odločitev o stroških se pridrži.

Povzetek

1.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Odlog izvršitve odločbe o prerazporeditvi – Pogoji za odobritev – Resna in nepopravljiva škoda – Pojem

(Člen 278 PDEU; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 102(2))

2.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi –Pogoji za odobritev – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme – Izključno premoženjska škoda

(Člen 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 102(2))

1.      Kar zadeva široko diskrecijsko pravico, ki jo imajo institucije, organi, uradi in agencije Unije pri organiziranju svojih služb glede na naloge, ki so jim podeljene, in hkrati pri razporeditvi svojega osebja, odločba o prerazporeditvi – čeprav zainteresiranim uradnikom ali uslužbencem povzroči nevšečnosti – ne pomeni neobičajnega in nepredvidljivega dogodka v njihovi karieri. V teh okoliščinah je odlog izvršitve take odločbe mogoče utemeljiti le z nujnimi in izjemnimi okoliščinami, ki bi lahko zainteresiranemu uradniku ali uslužbencu povzročile resno in nepopravljivo škodo.

(Glej točko 24.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 12. julij 1996, Presle proti Cedefop, T‑93/96 R, točka 45.

2.      Premoženjska škoda se, razen v izjemnih okoliščinah, ne more šteti za nepopravljivo in niti za težko popravljivo, saj je običajno lahko predmet naknadnega finančnega nadomestila.

Celo pri izključno premoženjski škodi je začasna odredba upravičena, če se zdi, da bi se stranka brez navedene odredbe, ki jo predlaga, znašla v položaju, ki bi lahko ogrozil njen finančni obstoj, saj ne bi imela zneska, s katerim bi lahko do odločitve v postopku v glavni stvari pokrila vse nujne stroške za zadostitev osnovnih potreb.

Vendar mora sodnik za začasne odredbe pri presoji, ali je zatrjevana škoda resna in nepopravljiva in je torej mogoče izvršitev izpodbijane odločbe izjemoma odložiti, vsekakor imeti na voljo konkretne in natančne navedbe, podprte s podrobnimi dokumenti, iz katerih je razviden finančni položaj stranke, ki predlaga začasno odredbo, in ki poleg tega omogočajo presojo posledic, ki bi verjetno izhajale iz neobstoja predlaganih ukrepov.

(Glej točke od 30 do 32.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: 27. april 2010, U proti Parlamentu, T‑103/10 P(R), točke od 35 do 37.