Language of document : ECLI:EU:F:2012:72

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 5. jūnijā

Lieta F‑83/10

Kostantinos Giannakouris

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Piešķiršanas nosacījumi – Līdzīga no citiem avotiem saņemama pabalsta atskaitīšana

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru K. Giannakouris cēla šo prasību, it īpaši, lūdzot atcelt Komisijas 2010. gada 26. februāra lēmumu par viņam piešķirtā pabalsta izglītībai samazināšanu un ieturējumu no pārmaksātās summas atbilstoši paziņojumam par viņa algu tādēļ, ka viņa meita saņem dalībvalsts piešķirto finanšu palīdzību stipendijas veidā

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā paredzētā noteikuma par pārklāšanās novēršanu piemērošanas nosacījumi situācijā, kad no citiem avotiem tiek saņemti līdzīgi pabalsti – Piemērošana studentiem paredzētajam Luksemburgas finansiālajam pabalstam – Pieļaujamība
(Civildienesta noteikumu 67. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkts)


Tikai pabalsti, kuri ir salīdzināmi un kuriem ir vienāds mērķis, ir “līdzīgi pabalsti” Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā ģimenes pabalstu jomā paredzētā noteikuma par pārklāšanās novēršanu izpratnē. Noteicošs kritērijs, kvalificējot pabalstu par līdzīgu, ir attiecīgo pabalstu mērķis.

Saistībā ar minēto, Civildienesta noteikumu 67. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētajam pabalstam izglītībai un Luksemburgas finansiālajam pabalstam, ko piešķir stipendiju un kredītu veidā, kura mērķis ir sniegt studentiem finansiālu atbalstu, lai ļautu viņiem segt studiju un uzturēšanās izmaksas studiju laikā, ir līdzīgi mērķi, jo tie ir paredzēti, lai sniegtu ieguldījumu ierēdņa apgādībā esoša bērna mācību maksas segšanā.

Šo secinājumu nevar atspēkot ar apstākli, saskaņā ar kuru abu šo pabalstu saņēmēji nav vieni un tie paši. Fakts, ka Civildienesta noteikumos paredzētais pabalsts tiek piešķirts ierēdnim un ka valsts pabalstu saņem bērns, vai tas tiek formāli viņam piešķirts, nav noteicošais, lai izvērtētu, vai šie pabalsti ir līdzīgi Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punkta izpratnē. Tāpat noteicošais nav fakts, ka Civildienesta noteikumos paredzētais pabalsts ir papildus ierēdņa atalgojumam un tādējādi tas ir saistīts ar darba attiecībām, pretēji Luksemburgas finansiālajam pabalstam, ko izmaksā bērnam.

(skat. 29., 31., 32., 37. un 38. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1977. gada 13. oktobris, 106/76 Gelders-Deboeck/Komisija, 16. punkts; 1977. gada 13. oktobris, 14/77 Emer-van den Branden/Komisija, 15. punkts; 2007. gada 18. decembris, C‑135/06 P Weiβenfels/Parlaments, 89. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 10. maijs, T‑117/89 Sens/Komisija, 14. punkts; 1996. gada 11. jūnijs, T‑147/95 Payan/Parlaments, 41. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 13. februāris, F‑62/06 Guarneri/Komisija, 39., 40. un 42. punkts.