Language of document : ECLI:EU:F:2012:84

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(trešā palāta)

2012. gada 13. jūnijs

Lieta F‑105/11

Hans Davids

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Pagaidu darbinieki – Pastāvīgā amatā esošs pagaidu darbinieks – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana – Administrācijas novērtējuma brīvība – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants – OLAF ģenerāldirektora 2005. gada 30. jūnija lēmuma par jauno kārtību attiecībā uz OLAF pagaidu darbinieku darbā pieņemšanu un nodarbināšanu 4. pants – Pagaidu darbinieku darba līgumu maksimālais ilgums – Tiesību ļaunprātīga izmantošana

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru H. Davids lūdz atcelt Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ģenerāldirektora 2011. gada 25. marta lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņa lūgums pagarināt viņa pagaidu darbinieka līgumu

Nolēmums      Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana – Administrācijas novērtējuma brīvība – Pārbaude tiesā – Ierobežojumi

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants un 47. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2.      Ierēdņi – Dienestu organizēšana – Personāla iecelšana amatā – Administrācijas novērtējuma brīvība – Ierobežojumi – Dienesta intereses – Darba līdzvērtības ievērošana – Pārbaude tiesā – Ierobežojumi

(Civildienesta noteikumu 7. pants)

3.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Līguma noslēgšana, lai pagaidām ieņemtu pastāvīga darba amatu – Nosacījumi

(Civildienesta noteikumu 1.a panta 1. punkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta b) punkts, 3.–5. pants un 8. panta otrā daļa)

4.      Ierēdņi – Prasība – Līgumdarbinieka palīguzdevumiem līguma apstrīdēšana – Pieteikums par šī līguma pārkvalificēšanu par pagaidu darbinieka līgumu – Tiesību aizsardzības līdzekļi

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība)

5.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pagaidu darbinieki, uz kuriem attiecas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punkts – Uz noteiktu laiku noslēgta līguma atkārtota pagarināšana pēc tā pirmās pagarināšanas – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma pārkvalificēšana par darba līgumu uz nenoteiktu laiku – Līgumdarbinieks palīguzdevumiem – Uz noteiktu laiku noslēgta līguma pārkvalificēšana par līgumu uz nenoteiktu laiku pēc vairākiem pagarinājumiem – Neesamība

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punkts, 8. panta pirmā daļa un 88. pants)

1.      Pagaidu darbiniekam, ar kuru ir noslēgts līgums uz noteiktu laiku, principā nav nekādu tiesību uz sava līguma pagarināšanu, jo tā ir tikai vienkārši iespēja, kas ir pakļauta nosacījumam, ka šī līguma pagarināšana notiek atbilstoši dienesta interesēm. Atšķirībā no ierēdņiem, kuru darba stabilitāte ir garantēta Civildienesta noteikumos, uz pagaidu darbiniekiem attiecas cita kārtība, pamatojoties uz kuru tiek noslēgts darba līgums ar attiecīgo iestādi. No Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta 1. punkta b) apakšpunkta izriet, ka darba tiesisko attiecību ilgums starp iestādi un pagaidu darbinieku, kurš ir pieņemts darbā uz noteiktu laiku, tiek reglamentēts tieši starp pusēm noslēgtajā līgumā ietvertajos noteikumos. Turklāt administrācijai ir piešķirta plaša novērtējuma brīvība attiecībā uz līguma atjaunošanu. Tādējādi Tiesai ir jāpārbauda tikai tas, vai, ņemot vērā administrācijas vērtējumam izmantotās metodes un līdzekļus, tai nevar tikt pārmesta saprātīgu robežu pārsniegšana un vai tā savu novērtējuma brīvību nav izmantojusi acīmredzami kļūdaini. Šādos apstākļos, lai konstatētu, ka administrācija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, novērtējot faktiskos apstākļus, kas attaisno uz šī novērtējuma pamata pieņemtā lēmuma atcelšanu, pierādījumiem, kuri prasītājam ir jāsniedz, ir jābūt pietiekamiem, lai ar tiem varētu tikt atspēkota administrācijas lēmumā izmantotā faktu vērtējuma ticamība. Citiem vārdiem, acīmredzamas kļūdas esamība nav pierādīta, ja, neraugoties uz darbinieka izvirzītajiem pierādījumiem, apstrīdētais vērtējums vienalga var tikt uzskatīts par pamatotu un saskanīgu.

(skat. 36.–39. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 12. decembris, T‑380/94 AIUFFASS un AKT/Komisija, 59. punkts; 2002. gada 17. oktobris, T‑330/00 un T‑114/01 Cocchi un Hainz/Komisija, 82. punkts; 2003. gada 6. februāris, T‑7/01 Pyres/Komisija, 64. punkts; 2004. gada 21. septembris, T‑325/02 Soubies/Komisija, 50. punkts; 2008. gada 12. februāris, T‑289/03 BUPA u.c./Komisija, 221. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 8. maijs, F‑119/06 Kerstens/Komisija, 82. punkts un tajā minētā judikatūra; 2010. gada 23. novembris, F‑8/10 Gheysens/Padome, 75. punkts.

2.      Iestādēm ir plaša novērtējuma brīvība savu dienestu darbības organizēšanā atkarībā no tiem uzticētajiem uzdevumiem un, ņemot vērā šos uzdevumus, to rīcībā esošā personāla iecelšanā amatā, ar nosacījumu, ka šī iecelšana amatā notiek dienesta interesēs un ievērojot darba līdzvērtību. Tiesai ir jāpārbauda tikai tas, vai, ņemot vērā administrācijas vērtējumam izmantotās metodes un līdzekļus, tai nevar tikt pārmesta saprātīgu robežu pārsniegšana un vai tā savu novērtējuma brīvību nav izmantojusi acīmredzami kļūdaini.

(skat. 38. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 17. oktobris, T‑330/00 un T‑114/01 Cocchi un Hainz/Komisija, 82. punkts; 2004. gada 21. septembris, T‑325/02 Soubies/Komisija, 50. punkts.

Civildienesta tiesa: Kerstens/Komisija, minēts iepriekš, 82. punkts un tajā minētā judikatūra; Gheysens/Padome, minēts iepriekš, 75. punkts.

3.      No Civildienesta noteikumu 1.a panta 1. punkta un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2.–5. panta kopīgas aplūkošanas izriet, ka pastāvīgie iestāžu amati principā tiek piešķirti ierēdņiem un darbinieki, uz kuriem attiecas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, šos amatus var ieņemt tikai izņēmuma kārtā. Tādējādi, kaut arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta b) punktā ir skaidri paredzēts, ka pagaidu darbiniekus var pieņemt darbā, lai tie ieņemtu pastāvīgu amatu, vienlaicīgi šajā pantā ir precizēts, ka to var darīt tikai uz laiku. Turklāt Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta otrajā daļā ir noteikts, ka pagaidu darbinieka darba līgums 2. panta b) punkta izpratnē nevar pārsniegt četrus gadus un to var pagarināt tikai vienu reizi uz ne vairāk kā diviem gadiem. Šā termiņa beigās pagaidu darbinieka nodarbinātība obligāti ir jāizbeidz, vai nu izbeidzot darba attiecības, vai arī ieceļot viņu ierēdņa statusā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem. Šī izņēmuma no principa, ka pastāvīgie amati parasti tiek piešķirti amatā ieceltiem ierēdņiem, mērķis nevar būt nekas cits kā nodrošināt dienesta vajadzības konkrētā gadījumā.

(skat. 41. punktu)

Atsauce

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa: 2011. gada 21. septembris, T‑325/09 P Adjemian u.c./Komisija, 79. punkts un tajā minētā judikatūra.

4.      Līgumdarbinieks palīguzdevumiem, kurš uzskata, ka, ņemot vērā viņam līgumā piešķirtos pienākumus, viņa līgums ir nepareizi kvalificēts kā līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgums un tas bija jāklasificē kā pagaidu darbinieka līgums, likumīgi var apstrīdēt minēto līgumu tiesā termiņā un pēc iepriekšējas sūdzības procedūras. Nevar arī tikt izslēgts, ka līgumdarbinieks palīguzdevumiem, izbeidzoties termiņam prasības celšanai par viņa līgumu, iesniedz administrācijai pieteikumu par to, lai, ņemot vērā pienākumus, ko viņš faktiski pilda, laikposms, kad viņš bija amatā, formāli izpildot līgumdarbinieka palīguzdevumiem darba līgumu, viņam tiktu atzīts par dienesta laikposmu, ko viņš ir strādājis kā pagaidu darbinieks, un par to, ka, ja viņa pieteikums tiks noraidīts, šis darbinieks cels tiesā prasību pret viņa pieteikuma noraidījumu atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

(skat. 56. punktu)

Atsauce

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa: Adjemian u.c./Komisija, minēts iepriekš, 88. punkts.

5.      Savienības tiesai ir tiesības pārkvalificēt līgumu tikai tad, ja tādas ir arī likumdevējam. Tādēļ, tā kā Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka, tā kā pagaidu darbinieka līgums atbilstoši minētās kārtības 2. panta a) punktam var tikt pagarināts uz noteiktu laiku tikai vienu reizi un jebkura nākamā pagarināšana notiek uz nenoteiktu laiku, šī pārkvalificēšana ir jāveic pilnībā. Runājot par līgumdarbinieku palīguzdevumiem līgumiem, Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. pantā, kurā ir regulēts to ilgums, nav ietverta neviena norma, kurā, līdzīgi kā minētās kārtības 8. panta pirmajā daļā ir paredzēts attiecībā uz pagaidu darbiniekiem, būtu paredzēta uz noteiktu laiku noslēgta līguma pārveidošana par uz nenoteiktu laiku noslēgtu līgumu pēc vairākiem pagarinājumiem.

(skat. 57. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2011. gada 13. aprīlis, F‑105/09 Scheefer/Parlaments, 60. punkts.