Language of document : ECLI:EU:F:2012:73

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

5. juuni 2012

Kohtuasi F‑84/10

Efstratios Chatzidoukakis

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Peretoetused – Õppetoetus – Määramise tingimused – Mujalt saadava samalaadse toetuse mahaarvamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega E. Chatzidoukakis esitas käesoleva nõude, millega ta eelkõige palub tühistada komisjoni 26. veebruari 2010. aasta otsus vähendada hagejale määratud õppetoetust ning pidada enammakstud summa kinni tema töötasu teatistel, kuna tema poeg saab liikmesriigi poolt antavat rahalist toetust stipendiumi vormis.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista komisjoni kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Töötasu – Peretoetused – Õppetoetus – Personalieeskirjade artikli 67 lõikes 2 ettenähtud kattumise välistamise normi kohaldamise tingimused mujalt saadava samalaadse toetuse maksmise korral – Kohaldamine Luksemburgis makstavale õppijatele mõeldud rahalisele hüvitisele – Lubatavus

(Personalieeskirjad, artikli 67 lõike 1 punkt c ja artikkel 2)

Samalaadsete toetustena personalieeskirjade artikli 67 lõikes 2 ettenähtud kattumise välistamise normi kohaselt on käsitletavad ainult sellised toetused, mis on võrreldavad ja mida makstakse samal eesmärgil. Samalaadse toetusena kvalifitseerimisel on otsustav tegur asjaomaste toetustega taotletud eesmärk.

Sellega seoses on personalieeskirjade artikli 67 lõike 1 punktis c ettenähtud õppetoetus ja Luksemburgis stipendiumi ja laenu vormis makstav rahaline hüvitis, mille eesmärk on anda õppijatele rahalist abi, mis võimaldab neil oma õpinguid ja elamiskulusid rahastada, sama eesmärgiga, kuna nendega kaetakse ametniku ülalpeetava lapse koolituskulusid.

Seda järeldust ei lükka ümber asjaolu, et nende kahe toetuse saajad ei ole samad. Nimelt see, et personalieeskirjade alusel saadav toetus määratakse ametnikule ja siseriiklik toetus makstakse lapsele või määratakse ametlikult talle, ei ole otsustav selle hindamisel, kas toetused on personalieeskirjade artikli 67 lõike 2 tähenduses samalaadsed. Samuti ei ole otsustav asjaolu, et personalieeskirjade alusel saadav toetus makstakse ametniku palgale lisaks, mistõttu see on seotud töösuhtega, erinevalt lapsele makstavast Luksemburgi rahalisest hüvitisest.

(vt punktid 29, 31, 32, 37 ja 38)

Viited:

Euroopa Kohus: 13. oktoober 1977, kohtuasi 106/76: Gelders-Deboeck vs. komisjon (punkt 16); 13. oktoober 1977, kohtuasi 14/77: Emer-van den Branden vs. komisjon (punkt 15); 18. detsember 2007, kohtuasi C‑135/06 P: Weiβenfels vs. parlament (punkt 89).

Esimese Astme Kohus: 10. mai 1990, kohtuasi T‑117/89: Sens vs. komisjon (punkt 14); 11. juuni 1996, kohtuasi T‑147/95: Pavan vs. parlament (punkt 41).

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. veebruar 2007, kohtuasi F‑62/06: Guarneri vs. komisjon (punktid 39, 40 ja 42).