Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВТОРИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

20 юни 2012 година

Дело F‑64/11

Monica Westeren

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спора по взаимно съгласие — Член 69, параграф 1 от Процедурния правилнк — Спогодба между страните по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим и към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от него, с която г‑жа Westeren иска отмяна на решение на Комисията от 4 март 2011 г., с което Комисията отхвърля подадената от жалбоподателя на 12 ноември 2010 г. жалба по административен ред срещу решение на Комисията от 5 октомври 2010 г., както и обезщетение за вредите, които тя твърди, че е претърпяла поради приемането на посоченото решение

Решение:      Заличава от регистъра на Съда на публичната служба дело F‑64/11, Westeren/Комисия. Страните понасят съдебните разноски съгласно постигнатото помежду им споразумение.

Резюме

Искове, предявени от длъжностни лица — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)