Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

POSTANOWIENIE PREZESA DRUGIEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 20 czerwca 2012 r.

Sprawa F‑64/11

Monica Westeren

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda – Artykuł 69 § 1 regulaminu postępowania – Zawarcie przez strony ugody z inicjatywy Sądu – Wykreślenie


Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której M. Westeren żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 4 marca 2011 r., w drodze której Komisja oddaliła zażalenie złożone przez skarżącą w dniu 12 listopada 2010 r. na decyzję Komisji z dnia 5 października 2010 r., a także odszkodowania z tytułu szkody, którą twierdzi, że poniosła z racji wydania rzeczonej decyzji.

Orzeczenie:      Sprawa F‑64/11 Westeren przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Strony pokrywają koszty zgodnie z zawartą przez siebie ugodą.

Streszczenie

Skargi urzędników – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)