Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN FÖR EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 20 juni 2012

Mål F‑64/11

Monica Westeren

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning – Artikel 69.1 i rättegångsreglerna – Överenskommelse mellan parterna på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken:      Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget med stöd av artikel 106a i detta, i vilken Monica Westeren har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara kommissionens beslut av den 4 mars 2011, genom vilket kommissionen avslog sökandens klagomål av den 12 november 2010 mot kommissionens beslut av den 5 oktober 2010, och talan om ersättning för den skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av att detta beslut fattades.

Avgörande:      Mål F-64/11, Westeren mot kommissionen, avskrivs från vidare handläggning i personaldomstolen. Parterna ska bära sina rättegångskostnader enligt inbördes avtal.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Förlikning i målet vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)