Language of document : ECLI:EU:F:2012:81

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 13 juni 2012

Mål F‑63/10

BL

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tidigare tjänsteman – Social trygghet – Olycksfall – Avslutande av förfarandet för tillämpning av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna – Tillämpning i tiden av den skala som bilagts bestämmelserna om försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar i deras nya lydelse – Förfarandets längd”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a där, genom vilken BL, tidigare tjänsteman vid Europeiska kommissionen, yrkar bland annat ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 28 oktober 2009 att avsluta förfarandet för tillämpning av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och fastställa nedsättningen av dennes fysiska och psykiska funktionsförmåga till 6 procent.

Avgörande: Beslutet av den 28 oktober 2009 ogiltigförklaras. Kommissionen ska betala 2 500 euro till sökanden. Talan ogillas i övrigt. Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Social trygghet – Försäkring för olycksfall i arbetet och för yrkessjukdomar – Invaliditet – Skadestånd – Ersättningsberättigad – Villkor – Slutligt fastställande av samtliga skador

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 73; reglerna om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring, artikel 19.3)

2.      Institutionernas rättsakter – Tillämpning i tiden – Skala som bilagts bestämmelserna om försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar för unionens tjänstemän – Tillämpning av den skala som var i kraft vid tidpunkten för det slutliga fastställandet av samtliga skador – Tillämpning av den nya skala som införts vid en senare tidpunkt – Åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 73; reglerna om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring, artikel 30)

1.      Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna stadgar att en tjänsteman ”från den dag han tillträder tjänsten [är] försäkrad” mot yrkessjukdomar och olycksfall. Denna bestämmelse föreskriver även att de förmåner som täcker dessa risker ska ”utbetalas” till tjänstemannen.

Även om unionslagstiftaren har inrättat ett försäkringssystem avseende olycksfall och yrkessjukdomar, har dock institutionerna, med stöd av artikel 73.1 i tjänsteföreskrifterna, uppställt ett antal villkor för rätten till de aktuella försäkringsförmånerna och följaktligen för utbetalningen av dessa förmåner.

Enligt artikel 19.3 i de gemensamma reglerna om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring, ska beslutet om graden av fysisk och psykisk funktionsnedsättning således fattas först efter det att den försäkrades skador slutligen har fastställts. Det slutliga fastställandet avser tillståndet hos en drabbad person vars skador har stabiliserats på ett sådant sätt att de inte längre tycks kunna läka eller förbättras och en behandling i princip inte längre är indicerad annat än för att undvika en försämring av tillståndet. Detta innebär att rätten till utbetalning av den ersättning som avses i artikel 73.2 c i tjänsteföreskrifterna vid partiell bestående invaliditet, såsom i förevarande fall, uppstår först vid det slutliga fastställandet av samtliga skador. Vidare är det först från och med detta datum som den försäkrade har rätt att få sin fysiska och psykiska funktionsnedsättning fastställd.

(se punkterna 46–49)

Hänvisning till

Domstolen: 14 juli 1981, Suss mot kommissionen, C-186/80, punkt 15

Förstainstansrätten: 21 maj 1996, W mot kommissionen, T-148/95, punkt 36

Personaldomstolen: 17 februari 2011, Strack mot kommissionen, F-119/07, punkt 88

2.      I ett förfarande som inletts med stöd av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna ska den försäkrades situation, med hänsyn till personens rätt att få graden av sin fysiska och psykiska funktionsnedsättning fastställd och till att den var definitiv vid tidpunkten för det slutliga fastställandet av den försäkrades skador, i princip bedömas enligt den skala för bedömning av nedsatt fysisk och psykisk funktionsförmåga som gällde vid datumet för detta slutliga fastställande.

Om datumet för tillsättningsmyndighetens antagande av förslaget till beslut om fastställande av graden av den försäkrades fysiska och psykiska funktionsnedsättning och det motsvarande engångsbeloppet ska betraktas som relevant datum vid fastställandet av den skala för bedömning av nedsatt fysisk och psykisk funktionsförmåga som är tillämplig, såsom framgår av artikel 30 i de nya gemensamma reglerna om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring, kan detta medföra att olika bestämmelser tillämpas på personer vilkas skador dock slutligen har fastställts vid samma tidpunkt, beroende på hur skyndsamt administrationen handlägger personernas respektive ärende, vilket innebär risk för godtycke.

Med beaktande av ovanstående överväganden framgår det att artikel 30 i försäkringsreglerna – genom att den föreskriver att den skala som är bifogad dessa försäkringsregler, i avsaknad av ett förslag till beslut av tillsättningsmyndigheten om fastställande av graden av fysisk och psykisk funktionsnedsättning, är tillämplig på försäkrade som råkat ut för ett olycksfall eller drabbats av en yrkessjukdom och vilkas skador slutligen har fastställts före datumet för försäkringsreglernas ikraftträdande, det vill säga den 1 januari 2006 –, i fråga om dessa försäkrade personer, avser situationer som är definitiva och som har uppkommit under giltighetstiden för den skala för bedömning av nedsatt fysisk och psykisk funktionsförmåga som var bifogad de gamla försäkringsreglerna. Artikel 30 i försäkringsreglerna ger således i det avseendet retroaktiv verkan åt den skala som är bifogad dessa regler.

Tillämpningen av den skala för bedömning av nedsatt fysisk och psykisk funktionsförmåga som är bifogad de nya försäkringsreglerna på försäkrade som, före ikraftträdandet den 1 januari 2006 av dessa nya försäkringsregler, råkat ut för ett olycksfall eller drabbats av en yrkessjukdom och vilkas skador slutligen har fastställts före detta datum med nödvändighet medfört ett åsidosättande av dessa försäkrades berättigade förväntningar. De nya försäkringsreglerna ska således anses rättsstridiga, genom att det i reglerna föreskrivs att den skala som är bifogad dessa ska tillämpas på försäkrade som råkat ut för ett olycksfall eller drabbats av en yrkessjukdom och vars skador slutligen har fastställts före de nya försäkringsreglernas ikraftträdande.

(se punkterna 50, 54, 56, 60 och 62)

Hänvisning till

Tribunalen: 18 oktober 2011, Purvis mot parlamentet, T-439/09, punkterna 39 och 40