Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. – Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-68/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Sprawozdanie z oceny – Postępowanie w sprawie oceny za 2010 r. – Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny – Żądanie stwierdzenie nieważności liczby przyznanych punktów awansu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayer i G. Berscheid, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności punktów awansu przyznanych skarżącemu oraz sprawozdania z jego oceny za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31grudnia 2010 r.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Giorgio Lebedef pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.