Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. december 2013 – CH mod Parlamentet

(Sag F-129/12) 1

(Personalesag – akkrediterede parlamentariske assistenter – førtidig opsigelse af kontrakten – anmodning om bistand – psykisk chikane)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CH (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne L. Levi, C. Bernard-Glanz og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved S. Alves og E. Taneva, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren og af afgørelsen om afslag på hendes ansøgning om bistand i forbindelse med anerkendelse af psykisk chikane, samt en påstand om erstatning.

Konklusion

Europa-Parlamentets afgørelse af 19. januar 2012, hvorved CH’s kontrakt som akkrediteret parlamentarisk assistent opsiges, annulleres.

Europa-Parlamentets afgørelse af 15. marts 2012, hvormed CH fik afslag på hendes ansøgning om bistand af 22. december 2011, annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale CH 50 000 EUR.

Europa-Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler de af CH afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 26 af 26/01/2013, s. 73.