Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 december 2013 – CH / Parlement

(Zaak F-129/12)1

(Openbare dienst – Geaccrediteerde parlementaire medewerkers – Voortijdige beëindiging van overeenkomst – Verzoek om bijstand – Psychisch geweld)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CH (Brussel, België) (vertegenwoordigers: L. Levi, C. Bernard-Glanz en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Alves en E. Taneva, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij te ontslaan en van het besluit tot afwijzing van haar verzoek om bijstand strekkende tot erkenning van het bestaan van psychisch geweld alsmede verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het besluit van het Europees Parlement van 19 januari 2012 tot beëindiging van de overeenkomst van geaccrediteerd parlementair medewerker van CH wordt nietig verklaard.

Het besluit van het Europees Parlement van 15 maart 2012 tot afwijzing van het verzoek om bijstand van CH van 22 december 2011 wordt nietig verklaard.

Het Europees Parlement wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 50 000 EUR aan CH.

Het Europees Parlement zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van CH.

____________

____________

1     PB C 26 van 26.1.2013, blz. 73.